Επιτροπή Εργασίας: Έλεγχος ανελκυστήρων και επέκταση θεσμοθετημένης σύνταξης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι να ενισχύσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέσα από δέσμη πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων που εισάγονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ, οι οποίες αναφέρονται στην προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους από τα κομβία, την προστασία από πτώση αντικειμένων στο φρεάτιο, την ασφαλή πρόσβαση στο φρεάτιο κ.ά. Επίσης, βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν:  

(α) τους ορισμούς (π.χ. του ανελκυστήρα, ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρα και του ιδιοκτήτη ανελκυστήρα),  

(β) το πεδίο εφαρμογής και τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα μόνο αντικειμένων με ονομαστική ταχύτητα μικρότερη των 0,15 m/s),  

(γ) τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων, των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων,  

(δ) τα αδικήματα και τις ποινές,   

(ε) τα κριτήρια για την έγκριση των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, δεν αναμένεται ότι θα προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών, αλλά βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ανελκυστήρων. Επίσης, δεν αναμένεται να προκύψει πρόσθετο κόστος για τους ιδιοκτήτες ανελκυστήρων που σήμερα τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους ανελκυστήρες. 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο θεμελιώνει δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, αλλά επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί μετά το 65° έτος της ηλικίας του, να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη σχετική δήλωση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να λάβει τη σύνταξή του, σε οποιοδήποτε χρόνο το επιθυμεί, με την αναλογιστική αύξηση του ύψους της αναλόγως του έτους συνταξιοδότησης που επιλέγει, αντί να υποχρεούται να υποβάλει την υπό αναφορά δήλωση τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω πρόσωπο θεμελίωσε δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, όπως ισχύει με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η επέκταση της δυνατότητας που παρέχεται στον δικαιούχο θεσμοθετημένης σύνταξης να επιλέγει την ημερομηνία έναρξης της καταβολής της, ώστε να υποβάλλει τη σχετική δήλωση αναβολής έναρξης της σύνταξης όποτε αυτός αποφασίσει και όχι υποχρεωτικά από το 65° έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση που, με βάση το έτος συνταξιοδότησης που επιλέγει , δικαιούται αναλογιστική αύξηση του ύψους της σύνταξής του, η εν λόγω αύξηση να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο θεμελίωσε το δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

AlphaNews: Συντάξεις όταν τις επιθυμούν οι πολίτες 

Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου με σκοπό την αντικατάσταση των προβλεπόμενων ποινών και τη μετατροπή τους από λίρες σε ευρώ, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης ισχύος του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διατάγματος του 2022 από την 1η Ιανουαρίου του 2023, στο οποίο και θα εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται όπως οι ποινές για παραβίαση του Διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό καταστούν ουσιαστικές, αποτρεπτικές και ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα