Επιτροπή Εργασίας: Ανάπαυση επαγγελματιών οδηγών και διαφανείς όροι εργασίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά στις απαιτήσεις επιβολής και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012, καθώς και η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, τα κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά στον εντοπισμό μέσω ταχογράφων.   

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου ανέφερε ότι της σημερινής συζήτησης προηγήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις, ενώ υπήρξαν και τμήματα της νομοθεσίας για τα οποία απαιτήθηκε η συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ως προς την παρουσίαση της νομοθεσίας ενώπιον της Βουλής. 

Από την πλευρά των επαγγελματικών οργανώσεων που συμμετείχαν στη συνεδρία, οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του Συνδέσμου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων εξέφρασαν την ανησυχία τους για το κατά πόσο οι πρόνοιες της προταθείσας νομοθεσίας είναι συμβατές με τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο, προσθέτοντας πως λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας η οδηγία της ΕΕ δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 

Ο κ. Αποστόλου απάντησε πως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο ευελιξίας πέραν των όσων έχουν ήδη περιληφθεί στο νομοσχέδιο, εκτός αν επιτευχθεί εξαίρεση μέσω των προσφυγών που έχει καταθέσει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη καταργούνται οι περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμοι του 2000-2007 (Ν.100(1)/2000 και Ν.12(1)/2007). 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι κυριότερες πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 είναι οι εξής: 

  • Ενισχύεται η υποχρέωση παροχής ενημέρωσης κατά τέτοιο τρόπο που μειώνεται ο χρόνος που επιτρέπεται στον εργοδότη να ενημερώσει τον εργοδοτούμενο για τους όρους απασχόλησης, παρέχεται το δικαίωμα για ηλεκτρονική ενημέρωση του εργοδοτούμενου από την εργοδότη, ενώ, παράλληλα, εμπλουτίζεται με θέματα όπως είναι η υποχρέωση για αναφορά των χρηστριών επιχειρήσεων σε περιπτώσεις επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, τη διάρκεια και τους όρους της δοκιμαστικής περιόδου, το δικαίωμα κατάρτισης, τα συστατικά στοιχεία της αμοιβής πέραν του βασικού μισθού και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής, την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας, την παροχή πλαισίου αναφοράς ωραρίου και εγγυημένης αμοιβής σε περίπτωση που το πρόγραμμα εργασίας δεν είναι προβλέψιμο και συμπληρωματικές πληροφορίες για εργοδοτούμενους που απασχολούνται εκτός της Δημοκρατίας. 
  • Ρυθμίζεται η παράλληλη απασχόληση σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες.
  • Καταργούνται παντελώς ή διατηρούνται υπό προϋποθέσεις οι συμβάσεις κατά παραγγελία.
  • Υποχρεώνεται ο εργοδότης για κατάρτιση εργοδοτουμένων.
  • Δημιουργείται μηχανισμός έγκαιρης διευθέτησης διαφορών που απορρέουν από τη μη εφαρμογή προνοιών της Οδηγίας.
  • Δημιουργείται δομή κοινωνικού διάλογου για την εφαρμογή του Νόμου.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου, μεταξύ των προνοιών του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται πως κάθε εργοδότης θα έχει υποχρέωση μία εβδομάδα μετά την έναρξη της απασχόλησης να ενημερώνει γραπτώς τον εργαζόμενο για τους βασικούς όρους εργοδότησης, ενώ η δοκιμαστική περίοδος του εργοδοτούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. 

Από πλευράς των εργοδοτών, ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ Πολύβιος Πολυβίου πρότεινε εξαίρεση από τη μέγιστη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου για στελέχη εταιρειών προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη δοκιμαστική περίοδο, αλλά και την εξαίρεση από τη δοκιμαστική περίοδο της περιόδου κατάρτισης του εκάστοτε εργαζομένου. 

Κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας συμφώνησαν η συζήτηση και για τα δύο θέματα να συνεχιστεί τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, καλώντας να εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν το διάστημα που μεσολαβεί για νέες επαφές προκειμένου να υπάρξει κατάληξη στα επί μέρους θέματα. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων