Επιτροπή Εργασίας: Άδεια πατρότητας και ειδικό ταμείο επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

 2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση, κεκλεισμένων των θυρών, σε σχέση με τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας και επιδόματος πατρότητας. Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής και λήφθηκαν αποφάσεις ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε σχέση με την περαιτέρω εξέταση των προτάσεων νόμου.

3. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, σχετικά με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μεταφορά, από την 1η Ιανουαρίου 2022, της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων, βάσει της οικείας νομοθεσίας περί επιδομάτων, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταφορά, σε μεταγενέστερο στάδιο, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της συνεδρίας, αφού προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών οι οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές του σώματος.

4. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, σε σχέση με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της σύστασης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της συνεδρίας, αφού προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών οι οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές του σώματος.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

5. Η λειτουργία του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε για τις δράσεις και τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία. Την Επιτροπή απασχόλησαν, επίσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία στην αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου που του έχει ανατεθεί. Συζητήθηκε ακόμη η ανάγκη αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του ταμείου για ενίσχυση των δράσεων που αναλαμβάνει. Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία θα ορισθεί σε κατάλληλο χρόνο.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες

Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες που εφαρμόζει, ενημερώνει σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σημειώνει ότι το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες, του οποίου ο Προϋπολογισμός για το 2022 ύψους €149.000 εγκρίθηκε πρόσφατα, είναι ένα μόνο από τα παρεχόμενα προγράμματα και αφορά την παροχή χορηγίας μέχρι €8.500 σε άτομα που επιθυμούν να αυτοεργοδοτηθούν ιδρύοντας μικρές βιώσιμες μονάδες σε οποιοδήποτε επαγγελματικό αντικείμενο. Ιδρύονται περίπου 15 νέες μονάδες αυτοεργαδοτησης κάθε χρόνο.

Επιπρόσθετα, στον ετήσιο Προϋπολογισμό ταυ Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €450.000, για τη λειτουργία του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη και του Σχεδίου Επιχορήγησης Κατάρτισης. Μέσω του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις στην ανοικτή αγορά εργασίας περίπου 370 άτομα με νοητική ή και ψυχική αναπηρία, μέσω 24 προγραμμάτων που λειτουργούν παγκύπρια από οργανώσεις που εργοδοτούν καθοδηγητές εργασίας υποστηρίζοντας ο καθένας ομάδα ατόμων με αναπηρίες για την εξεύρεση και διατήρηση εργασίας.

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Κατάρτισης παρέχει επιχορήγηση μέχρι €1.700 σε κάθε άτομο με αναπηρία που επιθυμεί να παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας μέχρι έξι μηνών για τη διεύρυνση των ευκαιριών εργοδότησης του και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σημειώνεται ότι ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος, εφαρμόζεται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, τη Δημόσια Υπηρεσία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχει δώσει την ευκαιρία μέχρι τώρα σε 251 άτομα με αναπηρίες που ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια να διοριστούν κατά προτεραιότητα αντισταθμίζοντας τις μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης τους.

Τέλος, το Τμήμα Εργασίας λειτουργεί προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την παροχή κινήτρων σε εργοδότες στην ανοικτή αγορά εργασίας να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες και απασχολεί Συμβούλους Απασχόλησης ειδικά εκπαιδευμένους στην υποστήριξη των πολιτών, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, για να εξευρίσκουν εργασία και να εντάσσονται στην απασχόληση.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Εργασίας κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 προκήρυξε το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία συνολικού προϋπολογισμού €2.000.000,  όπου τοποθετήθηκαν 135 άτομα. Επίσης, κατά την νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027, προκηρύχθηκε εκ νέου το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία 2021, συνολικού προϋπολογισμού €2.000.000 με στόχο την τοποθέτηση 100 ατόμων.

Τα άτομα με αναπηρία που αναζητούν εργασία μπορούν να εγγραφούν ως άνεργοι στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), Λειτουργοί της οποίας, κατά προτεραιότητα, θα τους εξυπηρετήσουν. Στους άνεργους που εμπίπτουν σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία παρέχεται εξατομικευμένη καθοδήγηση και στήριξη στο πλαίσιο μιας εξατομικευμένης προσέγγισης η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των εξατομικευμένων υπηρεσιών, γίνονται παραπομπές των ατόμων σε προγράμματα κατάρτισης για ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους και σε κενές θέσεις εργασίας ή επιδοτούμενες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από Σχέδια Επιδοτούμενης Απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι στα άνεργα άτομα με αναπηρία δίδεται προτεραιότητα κατά την παραπομπή υποψηφίων για πλήρωση ωρομίσθιων θέσεων του δημόσιου τομέα με την ένταξη τους στον κατάλογο των Ειδικών Περιπτώσεων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα