Επιτροπή Ενέργειας: Προώθηση χρήσης ΑΠΕ και προβλήματα σε επαγγελματικές δραστηριότητες εξαιτίας μέτρων πανδημίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η άρση των εμποδίων που αφορούν στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και αδειοδότησης των Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και των ξεναγών, καθώς και η μείωση του διοικητικού φόρτου των εν λόγω γραφείων. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της.

2. Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

3. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

4. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παρουσίασε τις κυριότερες ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτά.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει την ποιότητα των καυσίμων. Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας επίσης για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Η Επιτροπή κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς όπως αποστείλουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους και αποφάσισε να προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, υπογράμμισε τη σημασία των νομοσχεδίων αυτών για την προώθηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Όπως είπε, «πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα» και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν κινήσεις, όπως οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί, που θα επιβραδύνουν τη διαδικασία. «Κάτι τέτοιο, μπορεί να επιβραδύνει το άνοιγμα της αγοράς», είπε, και υποστήριξε ότι στόχος είναι να ανοίξει το συντομότερο η αγορά, να αγοράζει ο καταναλωτής από τον φθηνότερο πάροχο και να υπάρχει λειτουργία πραγματικού ανταγωνισμού.

Ανέφερε ότι μέσα από αυτά τα νομοσχέδια θα ρυθμιστούν και οι προδιαγραφές ποιότητας των καυσίμων, οι έλεγχοι που χρειάζεται να θεσμοθετηθούν και τα ποσοστά. Εξήγησε ότι σήμερα έγινε η παρουσίαση των νομοσχεδίων στην Επιτροπή, ακολούθησαν τοποθετήσεις και στη συνέχεια θα κατατεθούν γραπτώς εισηγήσεις, προτού αρχίσει η κατ’ άρθρο συζήτηση.

5. Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, στο πλαίσιο της οποίας εκφράστηκαν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων επί των προνοιών της.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της εκλογής διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη.  Ειδικότερα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση των ιδιοκτητών των μονάδων κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης για σύγκληση σύσκεψης, με σκοπό την εκλογή διαχειριστικής επιτροπής, η υποχρέωση του προέδρου της εκλεγείσας διαχειριστικής επιτροπής για εγγραφή της στο μητρώο που θα τηρείται από την αρμόδια τοπική αρχή, οι αρμοδιότητες της εν λόγω διαχειριστικής επιτροπής και το διοικητικό πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πιο πάνω υποχρεώσεις.  Οι εν λόγω ρυθμίσεις προτείνονται για λόγους αποτελεσματικής εκπροσώπησης και καλύτερης διαχείρισης των υποθέσεων κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης, με σκοπό κυρίως την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.

Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

6. Προβλήματα που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες λόγω των ειδικών μέτρων για καταπολέμηση της πανδημίας (π.χ. γυμναστήρια, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, σχολές χορού, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.) και η ανάγκη ειδικής στήριξης για επιβίωσή τους

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα των κέντρων διασκέδασης που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των παρατεταμένων μέτρων που εφαρμόζονται λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα τα προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας που αυτά αντιμετωπίζουν.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως διαβουλευθούν με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών των κέντρων διασκέδασης για τη λήψη στοχευμένων μέτρων για στήριξη του συγκεκριμένου τομέα.

Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κέντρων Διασκέδασης, έχουν επηρεαστεί συνολικά 30 ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, 8 στη Λευκωσία και 1 στο Δάλι, 8 στη Λεμεσό, 6 στην Αγία Νάπα, 4 στην Πάφο και 3 στη Λάρνακα, που παρέμειναν εκτός λειτουργίας για περίοδο 62 εβδομάδων στα παράλια και 76 εβδομάδων στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΔΕΚ, το εισόδημα των κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, κατά την ισχύ των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μειώθηκε κατά το 100%, αφού δε λειτούργησαν καθόλου.

Όπως υποστηρίζει ο ΠΑΣΥΔΕΚ, η επί μακρόν αναστολή λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων, είχε σαν συνέπεια να μην επωφεληθούν ούτε από την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, αλλά ούτε από την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων για έξι μήνες, καθώς το μέτρο αυτό απλώς μετέθεσε το χρέος και είχε σαν αποτέλεσμα να μπουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων. Επιπρόσθετα, ο ΠΑΣΥΔΕΚ επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν έλαβαν ούτε επιδότηση για την απασχόληση των εργαζομένων τους, σε αντίθεση με άλλους κλάδους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΑΣΥΔΕΚ, σε όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου συνολικά, έχει δοθεί μέχρι στιγμής οικονομική στήριξη ύψους €610.000, με ορισμένες επιχειρήσεις να λαμβάνουν ενίσχυση €2.000-€3.000 για όλη αυτή την περίοδο. Παρουσιάζοντας την κατάσταση αυτή, ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για «οικονομική εξαθλίωση άνευ προηγουμένου».

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο κλάδος έχει ξεπεράσει την αντοχή του». Χαιρέτισε το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη συγκράτηση της φυγής εργαζομένων από τα κέντρα διασκέδασης. Πρόσθεσε, δε, ότι για την περίπτωση των εργαζομένων, που δεν μπόρεσαν να καλύψουν την απαιτούμενη περίοδο εργοδότησης, για να διεκδικήσουν επιδόματα, «έγινε έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει το πρόβλημα ειδικά για τον συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να μην καταλήξουν οι άνθρωποι αυτοί να χρειάζονται ανεργιακό επίδομα».

Τόνισε ότι «αυτές οι επιχειρήσεις έχουν συσσωρεύσει τεράστιο βάρος, που δεν μπορούν από μόνες τους να επωμισθούν και ως εκ τούτου, η συνδρομή τη πολιτείας πρέπει να συνεχιστεί, και για την περίοδο μέχρι σήμερα».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση είπε ότι ο τομέας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία, αφού οι επιχειρηματίες έχουν αποζημιωθεί μόνο για 30 εβδομάδες αναστολής λειτουργίας, ενώ παρέμειναν κλειστές για περισσότερες από τις διπλάσιες.

Έκανε λόγο για «κραυγή αγωνίας του ΠΑΣΥΔΕΚ» και υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση «δεν ενέκρινε την επέκταση του μέτρου αναστολής δόσεων δανείων», αλλά ούτε την πρόταση για το μέτρο επιστρεπτέας προκαταβολής. Κλείνοντας, είπε ότι η Κυβέρνηση πρέπει έστω και τώρα να στηρίξει τον κλάδο αυτό και να πάρει έγκαιρα αποφάσεις, αφού πρώτα διαβουλευθεί με τους ιδιοκτήτες.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Κάλεσμα μέσω Βουλής για στήριξη κέντρων διασκέδασης

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα