Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα γεωργών και ιδιοκτήτων πολυδύναμων σκαφών αλιείας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/02/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών για απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου που παρατηρείται εργάτες που απασχολούνται σε γεωργούς-εργοδότες να εγκαταλείπουν την εργασία τους

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στη σημερινή συνεδρία της, στο πλαίσιο της οποίας ανέμενε ενημέρωση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε σχέση με τις ενέργειες στις οποίες αυτές προέβησαν στον χρόνο που τους είχε δοθεί, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων και της Αστυνομίας που άπτονται του εν λόγω θέματος, που είχε εντοπισθεί από την Επιτροπή σε προγενέστερη συνεδρία της. Kατά τη συζήτηση διαφάνηκε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων προς αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε εκ νέου την εκτελεστική εξουσία να προβεί στις αναγκαίες διαβουλεύσεις, ώστε καταρχάς να εντοπιστεί και να καταγραφεί η πηγή του εν λόγω προβλήματος και ακολούθως να εξευρεθεί ένας μηχανισμός αποτελεσματικής διαχείρισης του υπό εξέταση φαινομένου όσον αφορά τόσο τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο και την Αστυνομία Κύπρου. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε όπως παρακολουθεί την πορεία του υπό αναφορά θέματος.

2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες πολυδύναμων σκαφών αλιείας

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα που εντοπίζονται στον κλάδο της πολυδύναμης αλιείας.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τα αρμόδια κρατικά τμήματα και τις υπηρεσίες σχετικά με το Σχέδιο για Προσωρινή Παύση των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, το οποίο συνιστά ειδικό μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στον τομέα της αλιείας. Ειδικότερα, ενημερώθηκε ότι αναμένεται η τελική έγκριση του εν λόγω σχεδίου από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας εντός του Μαρτίου 2022 και ότι η προκηρυχθείσα πρόσκληση θα αφορά κατά μέγιστο τους τρεις μήνες, με αναδρομική έναρξη ισχύος τις 15 Φεβρουαρίου 2022 και με ελάχιστη προσωρινή παύση τις τριάντα ημέρες. Επί τούτου σημειώνεται ότι, το κατά πόσο οι εν λόγω μήνες απαιτείται να είναι σωρευτικοί ή όχι, θα επανεξετασθεί από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Την Επιτροπή απασχόλησε επίσης η επιβολή ποσόστωσης στην πολυδύναμη αλιεία του είδους «alalunga». Ειδικότερα, ενημερώθηκε από τη διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι στο πλαίσιο του σχεδίου ανασύστασης του εν λόγω είδους αποφασίστηκε η επιβολή ποσόστωσης στην αλιεία του και εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την κατανομή του ποσοστού που προβλέπεται σχετικά με τα μεσογειακά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τη διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να την ενημερώσει, όταν θα ληφθεί η τελική απόφαση, σχετικά με το ποσοστό αλίευσης του εν λόγω είδους που θα κατανεμηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Επιτροπή έθεσε επίσης το ερώτημα κατά πόσο το τμήμα προτίθεται, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της πολυδύναμης αλιείας, να εξαγγείλει σχέδιο απόσυρσης πολυδύναμων σκαφών, επί του οποίου η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανέφερε ότι, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, στα τέλη Μαΐου κάθε έτους τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνουν σε έκθεση τύπου «balance report», στο πλαίσιο της οποίας, αφού αξιολογηθούν ορισμένες παράμετροι, διαφαίνεται κατά πόσο δικαιολογείται η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του θέματος σε συνεδρία της που θα οριστεί τον Ιούνιο του 2022, αφότου ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα έκθεση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

3. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε σε σχέση με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκπονεί σχέδια διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών, όπου απαγορεύεται η αλιεία και/ή η διέλευση σκαφών. Το νομοσχέδιο θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών που ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα