Επιτροπή Ενέργειας: Πολιτική ψηφιοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 2/11/2021, ασχολήθηκε με το θέμα που αφορά:

 • Την πολιτική ψηφιοποίησης και η υλοποίησή της στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

 • Tην εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, την ευθύνη των μεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, τον εξώδικο διακανονισμό των διαφορών, τα μέσα έννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
 • Τη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) αρ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Οι τομείς που καλύπτει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σχετίζονται με την εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, την ευθύνη των μεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, τον εξώδικο διακανονισμό των διαφορών, τα μέσα έννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση των «περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2004 και 2007, (Ν.156(Ι)/2004 και Τροποποιητικός Ν.97(Ι)/2007)», για σκοπούς:

α) ορθότερης εναρμόνισης με συγκεκριμένα άρθρα (3, 4 και 5) της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου του 2000 («Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»), καθώς

β) την προσθήκη/αντικατάσταση διατάξεων που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών προστίμων σε παραβάσεις οποιασδήποτε απαγορευτικής ή επιτακτικής διάταξης του Νόμου και

γ) τη διόρθωση συντακτικών λαθών και λαθών στην αρίθμηση των διατάξεων του Νόμου.

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 έως 2015 και η αντικατάσταση τους με το παρόν νομοσχέδιο, που αποσκοπεί σε:

(α) μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) αρ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(β) παροχή στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού περαιτέρω εγγυήσεων ανεξαρτησίας, πόρων και εξουσιών για την αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των Άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.

(γ) διατήρηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητες και στις παρεχόμενες στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξουσιών έρευνας κα επιβολής προστίμων.

(δ) διατήρηση των ουσιαστικών διατάξεών που άπτονται της απαγόρευσης των περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων και της απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

(ε) ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων κατά τις ενώπιον της Επιτροπής διαδικασιών και εισαγωγή προνοιών για την προστασία επιχειρηματικών απορρήτων και εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών.

(στ) ενίσχυση της συνεργασίας της Επιτροπής  με  άλλες  εθνικές  αρχές ανταγωνισμού και εισαγωγή διατάξεων για την αμοιβαία συνδρομή για την κοινοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τη διασυνοριακή εφαρμογή των Άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίμων.

Δηλώσεις:

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος είπε:

 • Η ανταπόκριση από την Επιτροπή ήταν πάρα πολύ θετική.
 • Δίνουμε έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιστού της οικονομίας και του κράτους.
 • Στόχος είναι τα επόμενα 3-4 χρόνια η Κύπρος να πρωτοστατήσει στις κατατάξεις ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Πρέπει να γίνουν άμεσα προγράμματα επανεκπαίδευσης προσωπικού ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες. Επι του θέματος πρέπει να γίνει μια ολιστική αναθεώρηση και του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Κώστας Κώστα επεσήμανε:

 • Πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στις κυβερνητικές υπηρεσίες.
 • Η γραφειοκρατία κοστίζει €400 εκατ. σε πολίτες και επιχειρήσεις.
 • Δεν αρκούν μόνο οι εξαγγελίες, χρειαζόμαστε και πράξεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Χρύσης Παντελίδης ανέφερε:

 • Η πολιτική ψηφιοποίησης είναι το κύριο θεμέλιο του μελλοντικού οικοδομήματος της χώρας.
 • Υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης και επιμόρφωσης όλων των πολιτών.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ κ. Μιχάλης Γιακουμή δήλωσε:

 • Η ανάγκη για λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας απαλλαγμένης από τη γραφειοκρατία είναι επιτακτική.

Ο βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρος Παπαδούρης τόνισε:

 • Θα δοθεί προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Τα λεφτά για τον μετασχηματισμό υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό που να υποβοηθήσει στην υλοποίηση αυτών των αλλαγών.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο