Επιτροπή Ενέργειας: Διακίνηση αγαθών από τα κατεχόμενα, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και παράταση πιστωτικών σημειώσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Την παράταση για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών του χρονικού περιθωρίου χρησιμοποίησης της πιστωτικής σημείωσης (voucher) που εκδίδεται προς όφελος των καταναλωτών, σε περίπτωση ακύρωσης ταξιδιού ή διαμονής σε ξενοδοχείο λόγω της πανδημίας COVID-19.
  • Τον Προϋπολογισμό του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Την κατάργηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, τη μεταφορά του αποθεματικού του Σχεδίου, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και την ένταξη των μελών αυτού, ως δικαιούχων στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε θέματα που αφορούν:

  • Τη διαδικασία εγγραφής αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού.
  • Τη διακίνηση αγαθών με τα κατεχόμενα στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δημιουργούνται μέσα από την κυκλοφορία και διάθεση προϊόντων από τα κατεχόμενα πέραν του πλαισίου του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Αναλυτικά οι προτάσεις νόμου:

Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμου, ώστε το χρονικό περιθώριο χρησιμοποίησης της πιστωτικής σημείωσης που εκδίδεται προς όφελος των καταναλωτών σε περίπτωση ακύρωσης, λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ή σύμβασης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα που έχει πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής κράτησης ή με διοργανωτή, ή σύμβασης για συμμετοχή σε κρουαζιέρα, ή σύμβασης εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, εξαιτίας της οποίας ενδεχομένως να μην καταστεί εφικτή η χρησιμοποίηση από τους καταναλωτές της πιο πάνω αναφερόμενης πιστωτικής σημείωσης πριν από το τέλος του έτους 2021.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2022 αναμένεται να ανέλθουν σε €28.457.470 (πλέον εκτιμώμενου αποθεματικού €34,79 εκ. κατά το τέλος του 2021) εκ των οποίων:

i. €22.492.960 προέρχονται από την επιβολή του σταθερού τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,

ii. €864.480 προέρχονται από αντισταθμιστικά οφέλη,

iii. €5.100.000 από Κρατική Χορηγία που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε από το ΣΑΑ.

iv. €30 αφορούν πρόνοια για άλλα έσοδα από επενδύσεις του Ταμείου.

Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2022 ανέρχονται σε €48.809.384 και έχουν ως εξής:

i. Δαπάνες ύψους €47.408.671 για δεσμεύσεις για επιχορηγήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

Δαπάνες ύψους €24.783.671 για δεσμεύσεις του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ από Σχέδια/Συμβάσεις Επιδοτήσεων προηγούμενων χρόνων. Για τον εν λόγω υπολογισμό, εφαρμόστηκε εκτίμηση κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ («κόστος αποφυγής») ύψους €0,1009 ανά kWh στην υψηλή τάση. Σημειώνεται ότι -μεταξύ άλλων- λόγω της πανδημίας, το κόστος αποφυγής παρουσιάζει σοβαρές διακυμάνσεις και είναι αδύνατο να γίνει ασφαλής εκτίμηση (το €0,1009 αποτελεί τον μέσο όρο του κόστους αποφυγής που ίσχυε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021).

Δαπάνες ύψους €22.625.000 για δεσμεύσεις που αφορούν σε Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

ii. Δαπάνες ύψους €864.480 για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες.

iii. Λειτουργικές και Άλλες Δαπάνες ύψους €536.233.

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου, είναι, μεταξύ άλλων η κατάργηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, η μεταφορά του αποθεματικού του Σχεδίου, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και η ένταξη των μελών αυτού, ως δικαιούχων στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η οποία καθορίζει τους κανόνες καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

Δηλώσεις:

Τη διάθεση προϊόντων από τα κατεχόμενα, συζήτησε η Επ. Εμπορίου της Βουλής

Η διακίνηση αγαθών με τα κατεχόμενα στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δημιουργούνται μέσα από την κυκλοφορία και διάθεση προϊόντων από τα κατεχόμενα πέραν του πλαισίου του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι «κοινή διαπίστωση από όλους είναι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, έχει προκαλέσει ανατροπές στην λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού και στην καλή λειτουργία και στη συνοχή της κοινωνίας μας» και πρόσθεσε πως θα καλεστούν οι πολιτικοί προϊστάμενοι να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα.

«Αυτή η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη και θα πρέπει να δοθούν λύσεις σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «οι λύσεις δεν δίδονται υπό το φόβο να αγγίξει έκαστος όποιες πτυχές έχουν να κάνουν με τον συγκεκριμένο κανονισμό».

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι ο ίδιος ο κανονισμός προβλέπει την διεξαγωγή επαναξιολόγησης του εμπορίου από και προς τα κατεχόμενα.

Ανέφερε επίσης ότι «είναι υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών να προβαίνουν σε ελέγχους αλλά δεν είχαμε εκείνα τα αποτελέσματα», ενώ ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί πολύ πιο διευρυμένα και «να δούμε μέσα από την ακρίβεια που τα ολιγοπώλεια στις ελεύθερες δημιουργούν».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστα Κώστα είπε ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε απαντήσεις «από τα Υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες για τα όσα κατάγγειλαν οι εμπορευόμενοι στην Επιτροπή Εμπορίου για τα προϊόντα μαϊμού, τα προϊόντα από την Τουρκία που βαπτίζονται τ/κ, το παράνομο εμπόριο φυτοφαρμάκων, το λαθρεμπόριο καυσίμων με βυτιοφόρα ή με μεγάλα φορτηγά που γεμίζουν τις δεξαμενές καυσίμων και τις αδειάζουν στις ελεύθερες περιοχές».

Ο κ. Κώστα είπε ακόμη ότι ζήτησαν να τους ενημερώσουν αν συμφωνούν με τις καταγγελίες όλων των εμπορευομένων για ανεπαρκέστατους ελέγχους από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και να καταθέσουν στατιστικά στοιχεία ελέγχων και καταγγελιών.

«Ακούσαμε από τους υπηρεσιακούς ότι γίνονται έλεγχοι, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και όλα είναι μια χαρά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι ευθύνες δεν βαρύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά κυρίως τους πολιτικούς τους προϊσταμένους».

Ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση οφείλει να επιτηρεί την εφαρμογή του πλαισίου της πράσινης γραμμής για να σταματήσουν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που παρατηρούνται» και κάλεσε την Κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τους ελέγχους.

Επίσης, ανέφερε ότι υπενθύμισε τις διαμαρτυρίες των διαχειριστών πρατηρίων πετρελαιοειδών που βρίσκονται κοντά στην πράσινη γραμμή και «κυρίως τις φωνές κατά της Κυβέρνησης για το ότι δεν λαμβάνει μέτρα μείωσης της τιμής των καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές με ιδιαίτερα αναφορά στην ανάγκη μείωσης της υψηλής φορολογίας».

Ο κ. Κώστα είπε ακόμη ότι «η Κυβέρνηση συνεχίζει την απαράδεκτη επιβολή ΦΠΑ και επί του φόρου κατανάλωσης, δεν ελέγχει την κερδοφορία των εταιρειών για να δούμε αν πράγματι αισχροκερδούν και να μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας και ότι μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για υποχρεωτική πρόσμιξη βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης για να καλύψει μέρος του στόχου της ΕΕ για τις μεταφορές, τον οποίον δεν θα το καλύψουμε ως Κύπρος, οι τιμές των καυσίμων τους τελευταίους μήνες αυξήθηκαν ίσως και πάνω από 10 σεντ το λίτρο».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής μπήκε κάτω από το πρίσμα πολιτικών επιλογών του Προέδρου Αναστασιάδη.

«Στην προσπάθεια διατήρησης ενός δήθεν ΄καλού κλίματος΄, που δεν υπήρχε, αλλά και λόγω μιας γενικότερης πολιτικής κουλτούρας συμβιβασμού με την κατοχή, ατόνησαν οι έλεγχοι στα Οδοφράγματα με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν παράνομες πρακτικές οι οποίες – πέρα από το ότι είναι παράνομες -, προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές και στερούν έσοδα από την Κυπριακή Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Ο κ. Παντελίδης κάλεσε «την Κυβέρνηση Αναστασιάδη να δώσει στις κρατικές υπηρεσίες οδηγίες για πιστή, σωστή και αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής τον οποίο θα πρέπει να αξιοποιεί καθημερινά για προστασία των επιχειρήσεων στις ελεύθερες περιοχές και της κυπριακής οικονομίας».

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος αφορά τα καύσιμα, προσθέτοντας ότι «είναι παράνομο να χρησιμοποιεί κανείς καύσιμα που δεν έχουν εισαχθεί με νόμιμο τρόπο ή που δεν έχουν τη σωστή σύσταση» με αποτέλεσμα «να παραβιάζει μια σειρά από περιβαλλοντικούς και άλλους κανονισμούς της ΕΕ».

«Τα καύσιμα είναι εισαγόμενα προϊόντα και δεν παράγονται στα κατεχόμενα», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι αυτά που ακούστηκαν στην Επιτροπή «αποτελούν ρατσισμό του χειρίστου είδους εναντίον των Ελληνοκυπρίων», προσθέτοντας ότι υπάρχει νομοθεσία και ο κανονισμός της πράσινης γραμμής που απαγορεύει τη διέλευση όλων αυτών των προϊόντων στις ελεύθερες περιοχές».

«Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση και την πολιτεία έτσι ώστε να παταχθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι το θέμα προβλημάτισε έντονα την ΔΗΠΑ «γιατί θεωρούμε ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας», προσθέτοντας ότι στόχος της ΕΕ μέσα από τον κανονισμό «ήταν ξεκάθαρα για να βοηθήσει και να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου και των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές».

«Παρόλα αυτά ο κανονισμός της πράσινης γραμμής που διέπει το εμπόριο προϊόντων με την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, που πλήττει σοβαρά τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες διάφορων κλάδων και χρειάζεται αναβάθμιση και αναθεώρηση», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι σε συνδυασμό με το λαθρεμπόριο που γίνεται κατά μήκος της πράσινης γραμμής προκάλεσαν αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ως ΔΗΠΑ το έχουμε εντοπίσει και διαπιστώνουμε ότι διευρύνεται μέρα με τη μέρα λόγω της ακρίβειας στα αγαθά και υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ προτείνει μεταξύ άλλων «αυστηρότερα μέτρα ελέγχου στα οδοφράγματα κατά μήκος της πράσινης γραμμής από την Αστυνομία και το Τελωνείο, περαιτέρω έλεγχος από την ΕΕ στο τ/κ εμπορικό, βιομηχανικό επιμελητήριο για την τήρηση των προτοκόλων και την έκδοση αδειών, μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και επιβολή ΦΠΑ σε προϊόντα που έρχονται από τα κατεχόμενα αν τηρούν τις προδιαγραφές».

Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού νόμου

Αναφορικά με την πρόταση νόμου που κατέθεσε, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι αυτή αφορά την παραχώρηση παράτασης ώστε τα voucher που είχαν πολίτες που έκλεισαν πριν από την πανδημία ταξίδια στο εξωτερικό ή διαμονή σε ξενοδοχεία να εξαργυρώσουν μεταγενέστερα αυτό το δικαίωμα τους, προσθέτοντας ότι αυτό εξυπηρετεί τόσο τους ταξιδιωτικούς πράκτορες όσο και καταναλωτές και τα καταλύματα.

Ανέφερε ότι η παράταση έξι μηνών είναι βοηθητική και αναγκαία και πρόσθεσε ότι ένα μέρος του προβλήματος γύρω στο 30% έχει αντιμετωπιστεί αλλά οι υπόλοιποι καταναλωτές εξακολουθούν να μην έχουν εξαργυρώσει τα χρήματα τους.

Η διαδικασία εγγραφής αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε επίσης ότι η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί και δεν υπάρχει κανένα συγνώμη από κανένα που διαθέτει στην αγορά – δυστυχώς σήμερα στην μαύρη αγορά – μισθώσεις κλινών και αυτές να μην είναι δηλωμένες πουθενά».

Ανέφερε ότι η Βουλή το έχει θεσπίσει και «θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο όλες αυτές οι κατηγορίες των καταλυμάτων», προσθέτοντας ότι λήγει η προθεσμία αρχές της επόμενης χρονιάς και «αυτοί που λειτουργούν τέτοιου είδους καταλύματα να υποβάλουν τις αιτήσεις οι οποίες θα εξεταστούν από το Υπουργείο».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστα Κώστα είπε ότι στη συνεδρία άκουσαν «τα προβλήματα σε σχέση με την διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και από τον Πρόεδρο του συνδέσμου αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων αλλά και την απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού να αποδέχεται τον τίτλο ιδιοκτησίας αντί άδειας οικοδομής στις περιπτώσεις πολύ παλαιών οικοδομών».

Ανέφερε ότι μέχρι σήμερα μόνο το 30% των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων έχει εγγραφεί και πρόσθεσε πως θα πρέπει το Υφυπουργείο Τουρισμού να προχωρήσει σε απλοποίηση των διαδικασιών χωρίς να περιορίσουμε τα όσα αναφέρονται στη νομοθεσία αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Τέλος, ο κ. Κώστα είπε ότι το ΑΚΕΛ επανέλαβε την αντίθεση του «στην τεράστια αύξηση στα τέλη άδειας, λειτουργίας και κατάταξης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων με διάταγμα της Υπουργού Εμπορίου» και πρόσθεσε πως «είναι αδιανόητο ένα τουριστικό κατάλυμα σε ένα χωριό να καταβάλει τέλος 504 ευρώ και ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων 624 ευρώ και το τέλος κατάταξης των δύο κατηγοριών να είναι το ίδιο».

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Κατά της παράτασης εξαργύρωσης πιστωτικών σημειώσεων για ταξίδια/κρατήσεις ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Η Πρόταση Νόμου, η οποία θα παρατείνει για ακόμα έξι μήνες, τη χρονική περίοδο της εξαργύρωσης των πιστωτικών σημειώσεων, που αφορά μεταξύ άλλων οργανωμένα ταξίδια και κρατήσεις σε ξενοδοχεία, «είναι ακόμα μια ενέργεια σε βάρος των καταναλωτών», σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι σύμφωνα με τον νόμο όσοι καταναλωτές δεν κάνουν χρήση των πιστωτικών τους σημειώσεων, vouchers, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, τότε ο εκδότης της πιστωτικής σημείωσης, υποχρεούται να εξαργυρώσει τη πιστωτική σημείωση και να επιστρέψει τα χρήματα στους καταναλωτές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκφράζει «την ισχυρή του αντίδραση στην υπό αναφορά Πρόταση Νόμου και καλεί όπως αποσυρθεί το συντομότερο δυνατό. Το θεωρεί ως ακόμα μια εχθρική ενέργεια σε βάρος των καταναλωτών. Η πανδημία δεν πλήττει μόνο τους επιχειρηματίες αλλά και τους καταναλωτές», αναφέρεται.

«Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θεωρεί ότι η κατάθεση της πιο πάνω πρότασης είναι ακόμα μια ενέργεια σε βάρος των καταναλωτών. Οι επιχειρηματίες κατακρατούν τα χρήματα των καταναλωτών που πληρώθηκαν πριν από ενάμιση χρόνο και περίμεναν ότι επί τέλους θα τα έπαιρναν πίσω το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022. Δεν είναι δυνατό τώρα να προστεθεί ακόμα μια πράξη σε βάρος τους», προστίθεται.

Το αιτιολογικό της κατάθεσης της Πρότασης θεωρείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών ως «απαράδεκτο και προκλητικό για τη  νοημοσύνη των καταναλωτών. Στο κείμενο του αιτιολογικού, αφήνεται να νοηθεί ότι η Πρόταση Νόμου που κατατέθηκε είναι προς όφελος των καταναλωτών, ενώ ουσιαστικά είναι σε βάρος τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στοιχεία για διέλευση προϊόντων από κατεχόμενα

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα