Εγγραφή διαστημικών δραστηριοτήτων και φόρος σε βιομηχανοποιημένα καπνά

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/10/2023, υπερψήφισε τα νομοσχέδια που προνοούν τη δημιουργία εθνικής νομοθετικής ρύθμισης για την εξουσιοδότηση και εγγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του εδαφίου 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ της 21ης Ιουνίου 2011 για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία εθνικής νομοθετικής ρύθμισης για την εξουσιοδότηση και εγγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων, στη βάση των σχετικών διεθνών Συμβάσεων, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Με τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας, η Κύπρος θέτει γερά θεμέλια για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του διαστημικού της Οικοσυστήματος. 

Με το ν/σ καθορίζονται μεταξύ άλλων οι εξουσίες, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και του διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) για ζητήματα που αφορούν διαστημικές δραστηριότητες και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νομού, οι διαδικασίες χορήγησης εξουσιοδότησης από τον διευθυντή του ΤΗΕ για τη διενέργεια διαστημικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία, καθώς και οι διαδικασίες ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων για λόγους οι οποίοι αναφέρονται ρητά. 

Καθορίζονται και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης υποβληθεισών αιτήσεων για σκοπούς χορήγησης εξουσιοδότησης, οι υποχρεώσεις των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν διαστημικές δραστηριότητες στη Δημοκρατία, καθώς και η επιβολή ποινών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων και η σύσταση του εθνικού μητρώου διαστημικών αντικειμένων. 

Διασφαλίζεται εξάλλου ότι οι διαστημικές δραστηριότητες θα διεξάγονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον, την ασφάλεια προσώπων και περιουσίας και τα γενικότερα συμφέροντα της Δημοκρατίας. 

Συγκεκριμένα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στη Γη, στην ατμόσφαιρα και στο απώτερο διάστημα και να παρουσιάζουν σχέδιο με μέτρα πρόληψης και μείωσης των άμεσων και έμμεσων δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.   

Επίσης, θα πρέπει να δηλώνονται ρητώς οποιαδήποτε πυρηνικά υλικά ή άλλες ραδιενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται για διεξαγωγή διαστημικών δραστηριοτήτων και να αναφέρεται κατά πόσο πρόκειται για διαστημικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. 

Η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου κρίθηκε απαραίτητη, και κατόπιν υποδείξεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, λόγω της αύξησης των διαστημικών δραστηριοτήτων από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς από όλο τον κόσμο και λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος φέρει διεθνή ευθύνη για τις διαστημικές του δραστηριότητες, θα πρέπει να υιοθετηθεί, αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή σχετικών διεθνών κανόνων, προτύπων και πρακτικών με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή διαστημικών δραστηριοτήτων.   

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν διαστημικές δραστηριότητες στη Δημοκρατία. 

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του εδαφίου (3) του άρθρου 81 των περί Φόρων κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως 2022 για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του εδαφίου 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ της 21ης Ιουνίου 2011 για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά.   

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξομοιώνονται, για σκοπούς επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα προϊόντα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό και πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία με τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων. 

Εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων είχε ενημερώσει τους Βουλευτές κατά την συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών ότι με το ν/σ επιτυγχάνεται διόρθωση ως προς την εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Ενημέρωσε ότι στο παρόν στάδιο δεν κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά τέτοια προϊόντα, εντούτοις για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης πρέπει να υπάρχει σχετική ρύθμιση στην κείμενη νομοθεσία και στην περίπτωση διάθεσης τέτοιων προϊόντων στην αγορά, αυτά θα φορολογηθούν αναλόγως. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να επιτρέπεται στα υπηρεσιακά οχήματα της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) να ξεπερνούν το καθορισμένο όριο ταχύτητας, όποτε αυτό επιβάλλεται, όπως ισχύει ήδη για υπηρεσιακά οχήματα παρόμοιων υπηρεσιών. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον