Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του εδαφίου (3) του άρθρου 81 των περί Φόρων κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως 2022 για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του εδαφίου 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ της 21ης Ιουνίου 2011 για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά. 

Με την τροποποίηση αυτή σκοπείται, πέραν της εξομοίωσης με τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισμα, η εξομοίωση με λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων των προϊόντων που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, ανταποκρίνονται όμως στα άλλα κριτήρια του ορισμού του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 81 των πιο πάνω Νόμων, πρόνοια η οποία εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί κατά τη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Καπνικά είδη, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα