Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η δημιουργία εθνικής νομοθετικής ρύθμισης για την εξουσιοδότηση και εγγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων, στη βάση των σχετικών διεθνών Συμβάσεων, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Με τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας, η Κύπρος θέτει γερά θεμέλια για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του διαστημικού της Οικοσυστήματος. 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρμόδια αρχή για τα θέματα διαστήματος είναι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου υπ. Αρ. 67.802 και ημερομηνίας 17.10.2008). 

Με την αύξηση των διαστημικών δραστηριοτήτων από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς από όλο τον κόσμο και, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Κράτη φέρουν διεθνή ευθύνη για τις διαστημικές δραστηριότητές τους, τα Κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή σχετικών, γενικά αποδεκτών διεθνών κανόνων, προτύπων και πρακτικών για την ασφαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στο Διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των Διεθνών Συμβάσεων αντιμετωπίζεται μόνο με τη θέσπιση του παρόντος νομοσχεδίου. 

Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα (Φορείς) που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν διαστημικές δραστηριότητες. Όλες οι διαστημικές δραστηριότητες υπόκεινται σε εξουσιοδότηση και μπορούν να διεξάγονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), εκτός από τις διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγονται από Κρατικές Υπηρεσίες για σκοπούς εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, άμυνας ή για δραστηριότητες του Κράτους. 

Οι διαστημικές δραστηριότητες θα διεξάγονται με τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο, που προάγει την αειφόρο χρήση του διαστήματος. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας θα πρέπει να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στη Γη, στην ατμόσφαιρα και στο απώτερο διάστημα, και να παρουσιάζει ένα σχέδιο με μέτρα πρόληψης και μείωσης των άμεσων και έμμεσων δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, ο Φορέας θα πρέπει να αναφέρει ρητώς οποιαδήποτε πυρηνικά υλικά και άλλες ραδιενεργές ουσίες χρησιμοποιούνται στις διαστημικές δραστηριότητές του και να αναφέρει κατά πόσο πρόκειται για διαστημικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο Φορέας που επιθυμεί να ασκήσει διαστημική δραστηριότητα υποχρεούται να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή του ΤΗΕ για χορήγηση εξουσιοδότησης διαστημικής δραστηριότητας. Ακολούθως, ο Διευθυντής του ΤΗΕ θα αξιολογεί την αίτησή του και θα αποφασίζει κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να του χορηγήσει την εξουσιοδότηση. 

Κατά την ετοιμασία του εν λόγω νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Η δημόσια διαβούλευση ανακοινώθηκε με σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΤΗΕ. Επίσης, στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχε και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διάστημα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

5 Οκτωβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα