Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η προτεινόμενη τροποποίηση σκοπεί στη σταδιακή αύξηση των τελών χρήσης που χρεώνονται επί της σχετικής κατανάλωσης νερού έτσι ώστε να επαρκούν για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών/υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως προνοείται από το άρθρο 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ενώ η τροποποίηση του Κανονισμού 37 κατέστη αναγκαία ώστε να συνάδει με το άρθρο 30 «Τέλη και Δικαιώματα» του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.58(Ι)/2017.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αποχετεύσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

17 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα