Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η προτεινόμενη τροποποίηση σκοπεί στη σταδιακή αύξηση των τελών χρήσης που χρεώνονται επί της σχετικής κατανάλωσης νερού έτσι ώστε να επαρκούν για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών/υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως προνοείται από το άρθρο 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ενώ η τροποποίηση του Κανονισμού 37 κατέστη αναγκαία ώστε να συνάδει με το άρθρο 30 «Τέλη και Δικαιώματα» του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.58(Ι)/2017.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αποχετεύσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

March 17, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

December 2, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

January 19, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα