Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα τρία εκατομμύρια, εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και ενιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€73.937.954) για την κάλυψη των δαπανών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

3 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

24 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα