Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) του 2021

Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για χρήση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή που δυνατό να ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται να πληρωθεί από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου και να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2021, ποσό που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

3 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

9 Δεκεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα