Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2022 Νόμος του 2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης συστάθηκε με το Νόμο 42/80 με σκοπό να διευκολύνει οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Οργανισμός ανεγείρει κατοικίες και διαμερίσματα στις πόλεις και στην ύπαιθρο τα οποία διαθέτει σε οικογένειες οι οποίες επιλέγονται σύμφωνα με κριτήρια που αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούν δαπάνες και έσοδα τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 19 των Εσωτερικών Κανονισμών του Κ.Ο.Α.Γ. που ετοιμάστηκαν δυνάμει των άρθρων 8 και 27 του Νόμου 42/80, πρέπει να αναλύονται στο πλαίσιο ετήσιου προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός του Κ.Ο.Α.Γ. για την οικονομική χρήση του 2022 προβλέπει έσοδα €22.165.600. Το ποσό αυτό θα προκύψει κυρίως από τις εισπράξεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων, €6.276.000 (Κεφ. 1), τόκους εισπρακτέους €470.600 (Κεφ. 2), έσοδα από τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών στην Κύπρο €100.000 και έσοδα από πρόσθετο συντελεστή €100.000 (Κεφ. 3), Αναλήψεις από Δάνεια €15.000.000 (Κεφ.4) και Άλλα Έσοδα €219.000 (Κεφ. 5).

Οι δαπάνες του Οργανισμού για το 2022 προϋπολογίζονται στο ποσό των €23.405.582.

Για Αποδοχές Προσωπικού γίνεται πρόνοια €2.042.682 (Κεφ. 1), Αμοιβές και Άλλα Ωφελήματα €802.500 (Κεφ. 2) Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες €838.600 (Κεφ. 3).

Στο Κεφάλαιο 4 που αφορά τις Κεφαλαιουχικές Δαπάνες γίνεται πρόνοια δαπάνης €11.550.000.

Στο Κεφάλαιο 5 – Αποπληρωμές Δανείων/Οφειλών επιστροφές ποσών Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων, έχει προϋπολογιστεί ποσό €8.071.800 το οποίο θα καταβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο. Ποσό €71.800 έναντι δανείου και €8.000.000 έναντι της οφειλής του Οργανισμού στο Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων.

Για Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό €100.000 (Κεφ. 7).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού κατά την 1.1.2022 καθώς επίσης και τις δαπάνες και έσοδα κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, ο Κ.Ο.Α.Γ. αναμένεται να συμπληρώσει τη χρήση του 2022 με ταμειακό περίσσευμα της τάξεως των €7.563.773.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

20 Ιανουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα