Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου αυτής σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο και ειδικότερα του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου, το οποίο προνοεί ότι «οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης για […] την αλιεία που περιλαμβάνονται στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και οι πράξεις που θεσπίστηκαν με βάση αυτές τις διατάξεις, […] ισχύουν για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων και εντός αυτών», καθώς επίσης ότι «[η] Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων.»

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αλιεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

3 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα