Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τον σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και διατεθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€372.500) για κάλυψη των δαπανών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Παιδεία, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

10 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

10 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα