Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να δύναται το κοινοτικό συμβούλιο να χορηγεί, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, άδεια λειτουργίας υποστατικού, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης για το εν λόγω υποστατικό, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη έκδοση άδειας λειτουργίας για ορισμένα υποστατικά, λόγω των παρατυπιών που διαπιστώνονται από την αρμόδια αρχή στις οικοδομές που βρίσκονται τα εν λόγω υποστατικά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Βαλεντίνος Φακοντής, Μαρίνα Νικολάου

Ημερολόγιο

10 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα