Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα (12) μηνών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκαεννιά εκατομμύρια εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες και εκατόν τριάντα έξι ευρώ (€19.134.136) για την κάλυψη των δαπανών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Φεβρουαρίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

24 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα