Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η συμπερίληψη πρόνοιας στον βασικό νόμο του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), ώστε να επιτρέπεται η ίδρυση ή/και η κατάργηση Κέντρων Αριστείας, μέσω της έκδοσης Κανονισμών. Τα Κέντρα Αριστείας θα υπάγονται στη Σύγκλητο του ΠΚ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα