Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η επαναφορά του Άρθρου 12.1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί στο άρθρο 4(2)(β) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου (Ν.22(Ι)/2016). Η πρόνοια αυτή είχε εκ παραδρομής αντικατασταθεί κατά την εναρμόνιση με την Οδηγία 2019/878/ΕΕ στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο Ν. 94(Ι)/2021 και συγκεκριμένα για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 1.6 της Οδηγίας 2019/878/ΕΕ (νέο Άρθρο 10.2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), αντί να εισαχθεί νέα πρόνοια.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα