Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Τα αναφερόμενα στην επικεφαλίδα νομοθετήματα αποσκοπούν στην αποσαφήνιση και την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας βαθμού Αστυνόμου Β’ στον επόμενο βαθμό του Αστυνόμου Α’. Αποτελούν εισήγηση του Αρχηγού Αστυνομίας και τυγχάνουν της έγκρισης των Συνδέσμων της Αστυνομίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα