Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, είναι η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 («κανονισμός για την αναπαραγωγή των ζώων») που αφορά τον καθορισμό των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών όρων για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και ιπποειδών), υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους.

Επιπλέον, εισάγονται διατάξεις για την αναγνώριση Σωματείων Εκτροφέων ως Κοινωνίες Εκτροφής που διαχειρίζονται φυλές καθαρόαιμων ζώων, την έγκριση των αντίστοιχων προγραμμάτων αναπαραγωγής των ζώων αυτών καθώς τη ρύθμιση λειτουργίας τους. Πέραν των πιο πάνω, καταργούνται οι περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009 καθώς και οι 7 Κανονισμοί και τα 8 Διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών και προτείνονται βελτιώσεις που θα καταστήσουν τον Νόμο κατανοητό και εύχρηστο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Ζώα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα