Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμών με την προσθήκη των νέων Κανονισμών 9, 10 και 11, οι οποίοι θα παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικής ποινής στα μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ειδικότερα, η ΕΠΕ με βάση τα πιο πάνω δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Να επιβάλλει την αρμόζουσα, υπό τις περιστάσεις, πειθαρχική ποινή, σε περίπτωση καταδίκης μέλους του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού από ποινικό δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

2. Να θέτει μέλος του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού σε διαθεσιμότητα, σε περίπτωση που διαταχθεί εναντίον του έρευνα για πειθαρχικά παραπτώματα ή σε περίπτωση έναρξης αστυνομικής έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξή του.

3. Να υποχρεώνει πρόσωπο να εμφανίζεται ενώπιόν της, το οποίο, εάν παραλείπει να εμφανιστεί ή αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση που τίθεται νόμιμα κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής δίκης, τότε να υπόκειται σε χρηματική ποινή πεντακοσίων ευρώ (€500).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προβλέπεται ότι η περίοδος διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οπότε μπορεί να παραταθεί για ακόμα τρεις μήνες. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η αναστολή των ωφελημάτων και εξουσιών όσων προσώπων βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, καθώς και η σχετική αναπροσαρμογή του μισθού τους. Επίσης, προβλέπεται το δικαίωμα του πειθαρχικά διωκόμενου προσώπου για ενημέρωση και άσκηση σχετικής ένστασης κατά της απόφασης της ΕΠΕ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα