Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή διατάξεων στο άρθρο 5Α του Νόμου, ώστε, πέραν της δυνατότητας κήρυξης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, να παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης των εν λόγω περιοχών. Στα εν λόγω σχέδια, θα μπορούν να περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων ειδών και της βιοποικιλότητας, απαγορεύσεις ή ρυθμίσεις συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εντός της θαλάσσιας περιοχής, κανόνες λειτουργίας και καθορισμός τελών εισόδου κ.λπ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αλιεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

10 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα