Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα σε ενυπόθηκο δανειστή, στην περίπτωση εξόφλησης της υποθήκης από τον ενυπόθηκο οφειλέτη και/ή εγγυητή και/ή άλλως πως, να προχωρεί ηλεκτρονικά στην εξάλειψη της υποθήκης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βασικό νόμο, ο ενυπόθηκος δανειστής έχει υποχρέωση σε περίπτωση εξόφλησης υποθήκης, να εμφανιστεί ενώπιον του οικείου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα για την εξάλειψη της υποθήκης με την προτεινόμενη τροποποίηση του βασικού νόμου παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στον ενυπόθηκο δανειστή να προχωρεί στην εξάλειψη της υποθήκης ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

16 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα