Αποφάσεις Ολομέλειας: Μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο 9%

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας στις 3/12/2021, υπερψήφισε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.
  • Τον προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.
  • Την καταπολέμηση της φυγοστρατίας από αθλούμενους στρατεύσιμους.
  • Την κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022, καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε εργοδοτούμενους τουριστικών επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής, με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές των ετών 2020 ή 2019.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απότομης αύξησης των τιμών και, ειδικότερα, αποσκοπεί στη στήριξη των καταναλωτών, των νοικοκυριών  και των επαγγελματιών, προκειμένου  να μπορέσουν  να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο προτεινόμενος νόμος βασίζεται στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, για την «Αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ενέργειας: μια εργαλειοθήκη για δράση και στήριξη», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των τρεχουσών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος Προϋπολογισμός των κρατικών οργανισμών και κάθε αναθεωρημένος αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν. Με βάση τα πιο πάνω, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024, συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα. Ο Προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός κατά €1.1 εκ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα €4.9 εκ. και να είναι μειωμένα κατά 8.2% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.4 εκ., ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €6 εκ. και είναι μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το 2021 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.19 εκ.. Τα έτη 2023-2024 συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €0.8 εκ. και €0.9 εκ. αντίστοιχα, με τα έσοδα ανέρχονται στα €4.9 εκ. και €5.1 εκ. αντίστοιχα. Το έλλειμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει ο οργανισμός.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε κρατικού οργανισμού και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2022 (Παράρτημα Α) υποβλήθηκε ισοσκελισμένος και προνοεί έσοδα και έξοδα ύψους €2.953.000. Το ποσό της συνολικής δημόσιας ενίσχυσης είναι ύψους €2.568.000, εντός του ορίου της δημόσιας ενίσχυσης που συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022 για το ΚΥΠΕ.

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με το φαινόμενο της φυγοστρατίας, συνεπεία του οποίου η Εθνική Φρουρά στερείται των υπηρεσιών προσώπων που εκπληρώνουν την υποχρέωση της στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι εθνοφρουρών, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα τον επηρεασμό και μείωση της δυνατότητας της Εθνικής Φρουράς να εκπληρώσει επιτυχώς την καίρια και υψίστης σημασίας αποστολή της και εν γένει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της και επειδή διαπιστώθηκε ότι, παρά την εισαγωγή της πρώτης επιφύλαξης στην παράγραφο (κ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του βασικού Νόμου με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, εθνοφρουροί κατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά και κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής στις τάξεις της προβαίνουν στην έκδοση του δελτίου υγείας και ακολούθως, αφού το έχουν στην κατοχή τους, εξασφαλίζουν αναβολή ή απαλλαγή (Ι/5) για λόγους ψυχικής υγείας χωρίς ουδένα επηρεασμό του δελτίου υγείας που έχει εκδοθεί, η Βουλή προέβει στην εξής τροποποίηση:

Η παράγραφος (κ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της υφιστάμενης επιφύλαξης αυτής, του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

“Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δελτίο υγείας έχει εκδοθεί σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν, και ακολούθως χορηγήθηκε σ’ αυτόν προσωρινό απολυτήριο για τους λόγους που αναφέρονται στην πρώτη επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, η πράξη έκδοσης του δελτίου υγείας ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή, είτε από την έναρξη ισχύος του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2021 είτε από την ημερομηνία τυχόν μεταγενέστερης από αυτή προσωρινής απόλυσης του στρατευσίμου”.

Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η παροχή προσωρινών και συγκεκριμένων εξουσιών στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ούτως ώστε να δύναται να τροποποιεί το Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών που έχει θεσπιστεί με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τις προσωρινές αναστολές των εργασιών, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Επειδή κατά το έτος 2020, ήτοι το έτος αναφοράς για σκοπούς παροχής ανεργιακού επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας, η λειτουργία ξενοδοχείων / τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό περιορίστηκε βάσει Διαταγμάτων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού Covid-19, το μισθολόγιο των επιχειρήσεων επιδοτούνταν μέσω των Ειδικών Σχεδίων που υλοποιούσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, μέσω των οποίων παραχωρούνταν Ειδικά Επιδόματα Ανεργίας που υπολογίζονταν στη βάση του ανεργιακού επιδόματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας, και ήταν ίσα με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Στη βάση των ανωτέρω, προκύπτει ότι το ανεργιακό επίδομα που δύναται να παραχωρηθεί στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 θα υπολογιστεί με βάση στις εισφορές του 2020 και ενδεχομένως να είναι μειωμένο ή και μη επαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωση των επηρεαζομένων, δεδομένου ότι θα υπολογιστεί στη βάση των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης του 2020 οι οποίες ήταν στις πλείστες περιπτώσεις μειωμένες.

Με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων που έχουν βρεθεί εκτός εργασίας ή πλήρους εργασίας, διενεργήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 Κοινωνικός Διάλογος και συμφωνήθηκε όπως κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 καταβληθεί σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής ανεργιακό επίδομα ως ακολούθως:

(α) Υπολογισμός του ανεργιακού επιδόματος με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2020, ως προνοείται στη σχετική Νομοθεσία. Αν δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για το 2020, τότε το επίδομα να υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2019.

(β) Σε περιπτώσεις που πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις τόσο για το έτος 2020, όσο και για το έτος 2019, θα παραχωρείται ανεργιακό επίδομα στη βάση των υψηλότερων αποδοχών.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε με τους Κοινωνικούς Εταίρους όπως κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 περιληφθούν στις επιχειρήσεις που δύνανται να τεθούν σε αναστολή οι τουριστικοί / ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης (hanldling) των αεροδρομίων και οι παράκτιες ατμοπλοϊκές επιχειρήσεις. Ο εργοδότης κάθε επιχείρησης από τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες που θα έχουν άπαξ τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώς αναστολής θα έχει, κατά την περίοδο της αναστολής, την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί του βασικού μισθού σε ποσοστό 10% για κάθε εργοδοτούμενο, κατ’ αναλογία με τους υφιστάμενους δικαιούχους του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών.

Επιπρόσθετα, η  Βουλή υπερψήφισε:

  • Tην έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Tο Σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων και για την τρέχουσα κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω