Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η παροχή προσωρινών και συγκεκριμένων εξουσιών στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ούτως ώστε να δύναται να τροποποιεί το Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών που έχει θεσπιστεί με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τις προσωρινές αναστολές των εργασιών, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Επειδή κατά το έτος 2020, ήτοι το έτος αναφοράς για σκοπούς παροχής ανεργιακού επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας, η λειτουργία ξενοδοχείων / τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό περιορίστηκε βάσει Διαταγμάτων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού Covid-19, το μισθολόγιο των επιχειρήσεων επιδοτούνταν μέσω των Ειδικών Σχεδίων που υλοποιούσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, μέσω των οποίων παραχωρούνταν Ειδικά Επιδόματα Ανεργίας που υπολογίζονταν στη βάση του ανεργιακού επιδόματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας, και ήταν ίσα με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Στη βάση των ανωτέρω, προκύπτει ότι το ανεργιακό επίδομα που δύναται να παραχωρηθεί στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 θα υπολογιστεί με βάση στις εισφορές του 2020 και ενδεχομένως να είναι μειωμένο ή και μη επαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωση των επηρεαζομένων, δεδομένου ότι θα υπολογιστεί στη βάση των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης του 2020 οι οποίες ήταν στις πλείστες περιπτώσεις μειωμένες.

Με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων που έχουν βρεθεί εκτός εργασίας ή πλήρους εργασίας, διενεργήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 Κοινωνικός Διάλογος και συμφωνήθηκε όπως κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 καταβληθεί σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής ανεργιακό επίδομα ως ακολούθως:

(α) Υπολογισμός του ανεργιακού επιδόματος με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2020, ως προνοείται στη σχετική Νομοθεσία. Αν δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για το 2020, τότε το επίδομα να υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2019.

(β) Σε περιπτώσεις που πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις τόσο για το έτος 2020, όσο και για το έτος 2019, θα παραχωρείται ανεργιακό επίδομα στη βάση των υψηλότερων αποδοχών.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε με τους Κοινωνικούς Εταίρους όπως κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022 περιληφθούν στις επιχειρήσεις που δύνανται να τεθούν σε αναστολή οι τουριστικοί / ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης (hanldling) των αεροδρομίων και οι παράκτιες ατμοπλοϊκές επιχειρήσεις. Ο εργοδότης κάθε επιχείρησης από τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες που θα έχουν άπαξ τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώς αναστολής θα έχει, κατά την περίοδο της αναστολής, την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί του βασικού μισθού σε ποσοστό 10% για κάθε εργοδοτούμενο, κατ’ αναλογία με τους υφιστάμενους δικαιούχους του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

November 25, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

December 3, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα