Αιχμές στη Βουλή για έλλειψη διαβούλευσης στα ν/σ Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2021/1883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των κριτηρίων για χορήγηση άδειας μετανάστευσης.

Αιχμές στη Βουλή για έλλειψη διαβούλευσης στα ν/σ Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αιχμές για την έλλειψη διαβούλευσης κατά την προετοιμασία των τροποποιητικών νομοσχεδίων, σχετικά με την εγκατάσταση στην Κύπρο αλλοδαπών με υψηλή ειδίκευση, διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Την έλλειψη διαβούλευσης επεσήμαναν τόσο οι φορείς εργοδοτών, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, όσο και οι συντεχνίες εργαζομένων, που επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν με υπομνήματα προς την Επιτροπή, αφού πάρουν χρόνο για να μελετήσουν τα κείμενα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Άριστος Δαμιανού, ζήτησε τα υπομνήματα να κατατεθούν μέχρι τις 13 Μάϊου και να κοινοποιηθούν από την Επιτροπή και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να επικαιροποιηθεί ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, προτού συνεχιστεί η συζήτηση στη Βουλή.

Όπως εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, τα νομοσχέδια αποσκοπούν στην επικαιροποίηση των προγενέστερων κανονισμών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να διευκολύνει αλλοδαπούς με υψηλά επαγγελματικά προσόντα να εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Ηλία ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, τα νομοσχέδια προβλέπουν κυρώσεις κατά εργοδοτών που δεν τηρούν τις συναφείς υποχρεώσεις τους, καθορίζεται μισθολογικό κατώφλι για χορήγηση Μπλε Κάρτας σε 1 έως 1,6 φορές του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού του κράτους μέλους και καθίσταται υποχρεωτική η αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων (ως ισότιμο των επαγγελματικών προσόντων) σε συγκεκριμένα επαγγέλματα στο τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ακόμα, τα νομοσχέδια καθιστούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ως επιλέξιμους για να υποβάλουν αίτηση για Μπλε Κάρτα, δίδουν αυξημένα δικαιώματα στα μέλη της οικογένειας κατόχων Μπλε Κάρτας και θεσπίζουν τη δυνατότητα βραδείας και μακράς Κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει απλουστευμένων κανόνων, μετά από 12 μήνες απασχόλησης στο πρώτο κράτος μέλος.

Όσον αφορά την τροποποίηση των κανονισμών Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι οι προτεινόμενοι νέοι κανονισμοί υιοθετούν κατηγορίες για αυτοαπασχολούμενους, αυτοσυντηρούμενους, μισθωτούς και επενδυτές αλλοδαπούς.

Μεταξύ άλλων μετονομάζουν τις κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται εισόδου και διαμονής με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, σε αυτοαπασχολούμενου αλλοδαπού, μισθωτού αλλοδαπού, επενδυτή αλλοδαπού και αυτοσυντηρούμενου αλλοδαπού. Στην παρούσα νομοθεσία, όπως ανέφερε ο κ. Ηλία, προβλέπονται άδειες εισόδου αλλοδαπών για απασχόληση σε τομείς όπως η γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εν λόγω κατηγορίες έχουν ξεπεραστεί και ότι πρέπει να υιοθετηθούν νέες, που να ανταποκρίνονται σε σύγχρονα κριτήρια.

Υπέρ των τροποποιήσεων τάχθηκαν τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, όπως επίσης και η Νομική Υπηρεσία.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, σημείωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος σε επίπεδο εργατικού συμβουλευτικού σώματος.

Την έλλειψη διαβούλευσης σημείωσε η Εκτελεστική Γραμματέας της ΠΕΟ, Μαρίνα Κούκου, η οποία εξέφρασε επιφυλάξεις για το καθεστώς των μισθωτών αλλοδαπών, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι κατηγορίες εργαζομένων μισθωτών στην Κύπρο θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης.

Εκ μέρους της ΔΕΟΚ, ο Αντρέας Αντωνίου, αναφέρθηκε επίσης στην απουσία δημόσιου διαλόγου και εξέφρασε ανησυχία για ανισότητας μεταξύ των μισθωτών εργαζομένων.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: «Χαλαρώνουν» κριτήρια για ταλέντα υπό απειλή κυρώσεων

Ο περί Ιδρύσεως Σκοπευτηρίων και Άσκησης των Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμος του 2019

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας σκοπευτηρίων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον