Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών του 1972 έως 2013, που θα επιφέρει τον εκσυγχρονισμό των Κατηγοριών Αδειών Μετανάστευσης του Κανονισμού 5.

Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από επαναξιολόγηση των κριτηρίων των αδειών μετανάστευσης που περιλαμβάνονται στους περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμούς του 1972 μέχρι 2013, στοχεύει μέσω της τροποποίησής τους, στον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων για παραχώρηση άδειας μετανάστευσης σε μετανάστες που επιθυμούν να διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, ώστε να συνάδουν με τις σύγχρονες ανάγκες παραχώρησης αδειών. Δια της παρούσης πρότασης προτείνονται κριτήρια ώστε να αποδεικνύεται η ευρωστία και η οικονομική σταθερότητα των αλλοδαπών που εξασφαλίζουν άδεια μετανάστευσης στη Δημοκρατία ενώ, παράλληλα, προτείνεται η εξουσία απόφασης στο Υπουργικό Συμβούλιο για καθορισμό ορισμένων κριτηρίων πρόσθετα στις προϋποθέσεις που τίθενται με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 5:

Προσόντα για άδεια μετανάστευσης

5.(1) Άδεια μετανάστευσης δύναται να χορηγηθεί σε αλλοδαπό ο οποίος ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Αυτοαπασχολούμενου αλλοδαπού: Πρόσωπο προτιθέμενο να αυτοαπασχοληθεί σε επιχείρηση ή επάγγελμα ή επιστήμη στη Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

(i) κατέχει τα προσόντα για άσκηση του επαγγέλματος αυτού ή της επιστήμης αυτής ή για τη λειτουργία της επιχείρησης αυτής,

(ii) εάν απαιτείται επαγγελματική ή άλλη άδεια για να μπορέσει να απασχοληθεί στον τομέα που επιλέγει, είναι κάτοχος της άδειας αυτής,

(iii) κατέχει επαρκή κεφάλαια για τον σκοπό αυτό, τα οποία καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,

(iv) έχει διευθετημένες τυχόν υποχρεώσεις προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας, σε σχέση με φόρους και εισφορές, και

(v) η συγκεκριμένη απασχόληση θα φέρει όφελος στη Δημοκρατία, θα είναι σύμφωνη με τις αναπτυξιακές προτεραιότητές της, δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τη γενική οικονομία της και δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά εργασίας∙

(β) Μισθωτού αλλοδαπού: Πρόσωπο στο οποίο προσφέρεται απασχόληση και που προτίθεται να αποδεχτεί αυτήν, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητο ανταγωνισμό στην κατηγορία της απασχόλησης στην οποία προτίθεται να απασχοληθεί:

Νοείται ότι, ο αλλοδαπός και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης, δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, όπου αυτό εφαρμόζεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση αλλοδαπών και ότι έχει διευθετημένες τυχόν υποχρεώσεις του προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας, σε σχέση με φόρους και εισφορές∙

(γ) Επενδυτή αλλοδαπού: Πρόσωπο που έχει προβεί σε σημαντική επένδυση στη Δημοκρατία, το ύψος και το είδος της οποίας καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με κεφάλαια προερχόμενα από νόμιμες πηγές εκτός Δημοκρατίας.

(δ) Αυτοσυντηρούμενου αλλοδαπού: Πρόσωπο που προτίθεται να διαμείνει στην Δημοκρατία, χωρίς την άσκηση οποιασδήποτε απασχόλησης ή άλλης οικονομικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία και έχει στη διάθεσή του ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα, €40.000, αυξανόμενο κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο μέλος της οικογένειας, καθώς επίσης κατάλληλο ιδιόκτητο κατάλυμα στη Δημοκρατία για τη διαμονή του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του αξίας €250.000 Ευρώ:

Νοείται ότι, μέτοχος σε εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία που λαμβάνει μέρισμα δεν θεωρείται ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς πρόσβασης στο γενικό σύστημα υγείας, ο αυτοσυντηρούμενος αλλοδαπός τελεί υπό την υποχρέωση καταβολής εισφοράς και εν πάση περιπτώσει, καταβάλλει το ποσό το οποίο θα του υποδειχθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2021.

(2) Τηρουμένης της παραγράφου (1), άδεια μετανάστευσης δύναται να χορηγηθεί σε αλλοδαπό όταν ικανοποιούνται σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο αλλοδαπός είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου· και

(β) ο αλλοδαπός δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη, και δημόσια υγεία με οποιονδήποτε τρόπο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Επενδύσεις, Εταιρείες, Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα