Επιτροπή Οικονομικών: Εκπρόθεσμοι Προϋπολογισμοί και σχέδιο νόμου για εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

 • Την πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους.
 • Τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) με μια δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει και την εισαγωγή νέων προνοιών για τη χρήση Ρητρών Συλλογικής Δράσης «μονού άκρου ή σκέλους (Single-limb CACs)» αντί διπλού (Recital 11).
 • Την εναρμόνιση με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.
 • Τον Προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων. Το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του Ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι πληροφορίες που δύνανται να παρέχονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να παρέχονται στο εξής σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και σε διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίοι προσκομίζουν στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης.

Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2021

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), αποφασίστηκε από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ η μεταρρύθμιση του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) με μια δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει και την εισαγωγή νέων προνοιών για τη χρήση Ρητρών Συλλογικής Δράσης «μονού άκρου ή σκέλους (Single-limb CACs)» αντί διπλού (Recital 11).

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (€434.248.440) για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και χρησιμοποιηθεί για την χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκαοχτώ εκατομμύρια, εβδομήντα τρεις χιλιάδες και είκοσι επτά ευρώ (€18.073.027), για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος με έσοδα ύψους €47.212.780 και έξοδα ύψους €47.212.780. Από τα έσοδα του Οργανισμού, €41.403.600 προέρχονται από Κρατική Χορηγία. Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα, οι βασικότεροι παράμετροι υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Χρηστή Διακυβέρνηση ΚΟΑ και Αθλητικών Ομοσπονδιών
 • Οργανωτική Δομή ΚΟΑ
 • Αναβάθμιση Αθλητικής Υποδομής
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Πρωτόκολλα με άλλα κράτη
 • Ακαδημία Αθλητισμού κτλ.

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκατρία εκατομμύρια, εκατό ογδόντα τέσσερις χιλιάδες, τρακόσια εξήντα ένα ευρώ (€13.184.361), για την κάλυψη των δαπανών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021

Μετά και την υιοθέτηση των απόψεων και παρατηρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, (επισυνάπτονται), οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2022 ανέρχονται σε €12.350.860 εκ των οποίων τα €8.963.050 αφορούν Δαπάνες Προσωπικού, €2.508.410 Λειτουργικές Δαπάνες και €879.400 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το 2021 ήταν €11.841.380 εκ των οποίων €8.674.550 αφορούσαν Δαπάνες Προσωπικού, €2.371.370 Λειτουργικές Δαπάνες και €795.460 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2021, οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2021 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €509.480. Ο υπό αναφορά Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €12.245.500 σε σύγκριση με €11.741.500 του προϋπολογισμού του 2021, εκ των οποίων τα €12.200.000 θα προέλθουν από κρατική χορηγία και τα €45.500 από άλλες πηγές.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ευρώ (€40.531.000) για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ειδικού Ταμείου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (€148.900), για κάλυψη των δαπανών για την περίοδο αυτή.

Δηλώσεις:

Συνεχίζουν οι διαφωνίες για την πρόσβαση εταιρειών διαχείρισης δανείων σε δεδομένα εγγυητών

Αντικείμενο διαφωνιών συνεχίζει να αποτελεί η δυνατότητα των εταιρειών διαχείρισης δανείων να έχουν πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα  των εγγυητών, των παρόχων εξασφάλισης και των συνδεδεμένων με τους δανειολήπτες προσώπων, στα δάνεια τα οποία διαχειρίζονται.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συζητήθηκε εκ νέου τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, μετά την αναβολή της ψήφισής του στην Ολομέλεια της 9ης Δεκεμβρίου.

Τροπολογία που κατέθεσαν τα κόμματα ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών  επί του νομοσχεδίου, έχει ως στόχο την αφαίρεση πρόσβασης στις εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων στη «βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ», καθώς και στη «βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και χωρομετρίας», σε σχέση με τους εγγυητές, τους παρόχους εξασφάλισης και τα συνδεδεμένα με τους δανειολήπτες πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση της νομοθεσία εις βάρος τους.

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε στην Επιτροπή ότι το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που έχει ως στόχο την αντιμετώπισης της μεγάλης πρόκλησης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί νωρίτερα από τη Βουλή, αφού αποτυπώνεται και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Η μη τήρηση αυτής της δέσμευσης, όπως ανέφερε, ενδεχομένως να οδηγήσει σε μη εκταμίευση χρημάτων. Είπε επίσης ότι οποιαδήποτε τροπολογία δυσχεραίνει την επίτευξη του αρχικού σκοπού, θέτει σε αμφισβήτηση την επίτευξη του στόχου με ορατό κίνδυνο μη είσπραξη κάποιων λεφτών από το ΣΑΑ. Σημείωσε ότι σε περίπτωση που θα δυσχεραίνεται η διαχείρισης των προβληματικών δανείων της Ελληνικής Τράπεζας, της ΚΕΔΙΠΕΣ και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεων Στέγης (ΟΧΣ), τότε θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις για την Κυβέρνηση.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει τροπολογία που να αφορά κυρίως τα δάνεια που είχαν τις καταχρηστικές ρήτρες και παραβίαση του περί εγγυητών νόμου. Πρόσθεσε ότι ο νόμος δεν θα πρέπει να ψηφιστεί, επιτρέποντας παρανομίες έναντι κάποιων ομάδων. Αναφέροντας ότι βεβαίως θα έπρεπε να ελέγχεται το περιουσιακό στοιχείο του εγγυητή για μια αναδιάρθρωση, είπε ωστόσο ότι στην κυπριακή πραγματικότητα υπάρχει μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων εγγυητών κάτι που αποτελεί αναστολέα της ανάπτυξης. Όσον αφορά την τροπολογία είπε ότι σε αυτήν υπάρχουν πλεονασμοί που δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια για σωστή εφαρμογή αυτών των εργαλείων. Όπως είπε, μπορεί να υπάρξει μια ορθολογικότερη διατύπωση και να περάσει το νομοσχέδιο μαζί με τροποποίηση.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε ότι η τροπολογία προσκρούει σε πολλά άρθρα του Συντάγματος. Αναφέρθηκε επίσης ότι η οικονομική πολιτική του κράτους είναι αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να καθορίζει ποιοι θα έχουν πρόσβαση ή όχι στα δεδομένα και όχι της Βουλής, άρα παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Μιλώντας μετά το πέρας της Επιτροπής η Πρόεδρός της Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι υπάρχουν έντονες απόψεις για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το οποίο συζητήθηκε για τέταρτη φορά στην Επιτροπή. Όπως είπε, από τη μια με το νομοσχέδιο δημιουργείται ο μηχανισμός για την εποπτεία της ΚΤΚ των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και από την άλλη παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα των δανειοληπτών, των εγγυητών και των συνδεδεμένων τους προσώπων, ενώ όπως είπε βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί αυτή η πρόσβαση ώστε να καθίσταται πολύ πιο δίκαιο αυτό το νομοσχέδιο χωρίς να επιτρέπεται η κατάχρηση των πόρων και των προνοιών του από οποιονδήποτε κακόπιστο. Όσον αφορά την τροπολογία των κομμάτων είπε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο χρειάζεται επεξεργασία ώστε να μην οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ξεκάθαρα ότι είναι δέκτης πολλών παραπόνων που σχετίζονται  με κατάφωρες καταχρηστικές ρήτρες στις εγγυητικές συμβάσεις και σε κατά συρροή και άνευ προηγουμένου, παραβίαση εξαιρετικά σημαντικών άρθρων της Νομοθεσίας για Προστασία των Εγγυητών. Αυτό, όπως είπε, έχει παραδεχτεί και ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα αυτά με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά με άλλη νομοθεσία.

Πρόσθεσε ότι είναι κάθετα αντίθετοι με αυτή την απαράδεχτη νομοθετική πρόταση και δεν θα επιτρέψουν ενδεχόμενες καταχρήσεις, υπερβολές και μη σωστή διαχείρισης και συμπεριφοράς από τις εταιρείες αυτές που μπορεί να επέλθουν λόγω της ψήφισης των νομοσχεδίων. Όπως είπε, η συγκεκριμένη πρόταση θα αποτελέσει την απαρχή μιας κοινωνικής αναταραχής όπου ολόκληρος ο κυπριακός λαός θα βρεθεί δέσμιος των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων. Πρόσθεσε ότι το κόμμα επιμένει στην τροπολογία του, η οποία προσπαθεί να περιορίσει τυχόν καταχρήσεις.

Διερωτήθηκε επίσης ποια είναι η πολιτική που ακολουθείται σχετικά με τα ποσοστά αγοράς των δανείων από τις εμπορικές τράπεζες και ποια τα ποσοστά της μετέπειτα πώλησης των δανείων αυτών στις εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, διότι ακούν για ποσοστά  της τάξης του 15 και 20% της αξίας των δανείων, οπόταν μιλούμε για τεράστια κέρδη εις βάρος των δανειοληπτών.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι με λύπη του παρατηρεί ότι το ΥΠΟΙΚ εθελοτυφλεί και κινδυνολογεί, ενώ είπε πως είναι τραγικό ότι η Νομική Υπηρεσία έχει εντοπίσει θέματα αντισυνταγματικότητας στην τροπολογία που κατέθεσαν, νιώθοντας ότι η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στην εκτελεστική εξουσία.  Αμφισβήτησε αυτό, αναφέροντας ότι δεν είναι δυνατόν το κοινοβουλευτικό έργο να μην μπορεί να επέμβει σε πιθανή κατάχρηση των εργαλείων που θα δοθούν στις εταιρείες διαχείρισης για να προστατεύσουν τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι η τροπολογία τους θα προχωρήσει εν μέσω κινδυνολογίας και απειλών που ακούγονται. Ανέφερε επίσης ότι το θέμα των ΜΕΔ θα τελειώσει τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά το θέμα είναι πώς τελειώνει και είπε ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων μη επιτρέποντας αυτή τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας Μιχάλης Παρασκευάς σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή ανέφερε ότι η τροπολογία των κομμάτων είναι επάναγκες να περάσει ώστε να προστατευθούν τα δικαιωμάτων κυρίως των συνδεδεμένων προσώπων δηλαδή των εγγυητών από κατάχρηση αυτού του μέτρου. Παράλληλα επεσήμανε ότι στη συμφωνία της ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira προνοείται προμήθεια 4% για πώληση ενυπόθηκων ακινήτων και 0,5% για αναδιάρθρωση, άρα η Altamira έχει ελάχιστον συμφέρον να αναδιαρθρώσει ένα δάνειο.

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για Προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Δήλωση Βουλεύτριας κ. Σάβιας Ορφανίδου μετά την Επιτροπή Οικονομικών

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών τον προϋπολογισμό της Cyta για το 2022. Έχει καταστεί πλέον ξεκάθαρο ότι η Cyta έχει γυρίσει σελίδα την τελευταία δεκαετία από την περίοδο της λεηλασίας και της οικονομικής κακοδιαχείρισης των προηγούμενων δεκαετιών που οδήγησαν σε μεγάλα σκάνδαλα τα οποία κατέληξαν στα δικαστήρια, βλέπουμε σήμερα ένα ευέλικτο και σύγχρονο οργανισμό ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και με μια συνετή και σοβαρή οικονομική διαχείριση. Μάλιστα όπως έχει ήδη αναφερθεί με βάση τα έσοδα της τελευταίας διετίας καταγράφεται υψηλότερη κερδοφορία μετά τη φορολογία των τελευταίων 13 ετών ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή είναι ακριβώς η ουσία που ως Δημοκρατικός Συναγερμός επιθυμούμε να επικροτήσουμε.

Ότι ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός οργανισμού η ουσία είναι ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με ευελιξία, με σύγχρονο τρόπο διαχείρισης, με ιδιωτικούς managers οι οποίοι γνωρίζουν τις προκλήσεις της διεθνής αλλά και της τοπικής αγοράς. Επίσης οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι ο Πρόεδρος της Cyta μας έχει ενημερώσει ότι υπάρχει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Cyta που συμπεριλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση του 5g. Μέχρι τον Μάρτη θα υπάρχει 100% πληθυσμιακή κάλυψη στην Κύπρο που αυτό θα καταστήσει την χώρα μας ως την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα το πράξει αυτό με την επέκταση των υποθαλάσσιων συνδέσεων με στόχο τη σύνδεση με περαιτέρω 6 χώρες και με στόχο τη μετάβαση της Cyta στην ψηφιακή και την πράσινη εποχή.

Θέλουμε να συγχαρούμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός και το προηγούμενο αλλά και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, όλο το προσωπικό, τη διευθυντική ομάδα για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη Cyta.

Δήλωση Άντρου Καυκαλιά, Βουλευτή ΑΚΕΛ, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών τους προϋπολογισμούς της CYTA. Και ακριβώς η CYTA υπάρχει, γιατί οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της –χρονολογούνται από το 1993 – δεν προχώρησαν, αφού βρήκαν ανάχωμα την κοινωνία και την πλειοψηφία των κομμάτων. Κρατείστε δύο αριθμούς:

 • Πέραν του ενός δις, (€1δις) η συνεισφορά της CYTA στα δημόσια ταμεία, τα τελευταία 20 χρόνια.
 • Τριάντα εκατομμύρια (€30 εκ.) το αντίστοιχο ποσό για το 2020.

Ποσά τα οποία, αν περνούσαν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, δεν θα κατέληγαν στα δημόσια ταμεία προς όφελος της κοινωνίας, αλλά θα κατέληγαν στην τσέπη των ιδιωτών. Την ίδια ώρα τέθηκε στην Επιτροπή το θέμα του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου και η ανάγκη η CYTA να εξεύρει λύσεις, να σπάσει τους φραγμούς για να μπορεί να καθορίσει ευνοϊκότερες χρεώσεις/τέλη προς όφελος των καταναλωτών.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Δεν τα βρίσκουν για τις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ,

Stockwatch: Ρεκόρ κερδοφορίας για την Cyta το 2021,

Stockwatch: Βροχή τα αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων