Επιτροπή Νομικών: Στις 10 Φεβρουαρίου ενώπιον της Ολομέλειας η Αρχή κατά της Διαφθοράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/02/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.
  • Την αναδόμηση των ανώτατων βαθμίδων της απονομής δικαιοσύνης με την επαναλειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου
  • Την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.
  • Την μεταφορά στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) της δικαιοδοσίας εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου και το απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις.
  • Τη δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας, τόσο ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου, όσο και του Ναυτοδικείου.
  • Την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης εσόδων από εγκλήματα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
  • Τη θέσπιση του αδικήματος της γυναικοκτονίας, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης διά βίου.
  • Την επέκταση της εξουσίας της Επιτρόπου Προστασίας προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στο έδαφος των Βάσεων.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, με αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η απόρροια των τροποποιήσεων που επέρχονται με άλλο νομοσχέδιο τροποποιητικό του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964 και στοχεύουν στη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας των ανώτατων βαθμίδων της Δικαιοσύνης, με την επαναλειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και τη λειτουργία ξεχωριστού Εφετείου.

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναδόμηση των ανώτατων βαθμίδων της απονομής δικαιοσύνης με την επαναλειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, αποτελούμενα από πέντε (5) Δικαστές έκαστο, τα οποία θα έχουν και τριτοβάθμια δικαιοδοσία επί νομικών θεμάτων, όταν αυτά σχετίζονται με αλλαγή πάγιας νομολογίας, την ορθή εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής διάταξης νόμου, ή μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας.

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, το οποίο να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, προς επίτευξη της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών αυτών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην πορεία της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Με το εν λόγω νομοσχέδιο μεταφέρεται στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) η δικαιοδοσία εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου, που σήμερα εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως ήταν επιθυμία του τελευταίου και υποστηρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επίσης, με το νομοσχέδιο, προνοείται πλέον απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις, ενώ σήμερα στις ενδιάμεσες αποφάσεις παρέχεται έφεση υπό περιορισμούς (μόνο στις απόλυτα καθοριστικές ως προς το αποτέλεσμα τους για τα δικαιώματα των διαδίκων).

Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Κατά τις  συζητήσεις ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, των δύο νομοσχέδιων που προνοούν για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, δηλαδή των νομοσχέδιων με τίτλους «Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019» και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», εκφράστηκε έντονα από πολλούς από τους παρευρισκόμενους και υποστηρίχθηκε από Μέλη της Επιτροπής, η θέση για δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας, τόσο ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου, όσο και του Ναυτοδικείου.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ετοίμασε νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022», το οποίο τροποποιεί την παράγραφο 4 του Άρθρου 3 του Συντάγματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πρόσθετα και της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της δικαιοσύνης. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης θα προνοούνται σε νόμο, του οποίου η συγκεκριμένη πρόνοια θα ψηφίζεται με ειδική πλειοψηφία.

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Το παρόν νομοσχέδιο τροποποιεί τον βασικό νόμο για σκοπούς:

(α) Αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, και

(β) αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος XI, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30.4.2021, που αφορούν δέσμευση και δήμευση, και

(γ) αποτελεσματικής εφαρμογής των άρθρων 7 (2) (γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, ΄Ερευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, ΄Ερευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο, και

(δ) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για τη πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου», και

(ε) τροποποίησης άρθρων που κρίθηκε αναγκαία από την πρακτική εφαρμογή τους.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να θεσπισθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης διά βίου. Όπως είναι γνωστό, η γυναικοκτονία, ήτοι η δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ως πράξη οφειλόμενη, μεταξύ άλλων, σε ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική βία, ή σε λόγους τιμής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων , στις πλείστες των περιπτώσεων παραμένει ατιμώρητη, εδραιώνοντας την αντίληψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι φαινόμενο αποδεκτό και/ή αναπόφευκτο.

Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι η επέκταση της εξουσίας της Επιτρόπου Προστασίας προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στο έδαφος των Βάσεων, με εξαίρεση τις πράξεις επεξεργασίας που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για σκοπούς διοίκησης των Βάσεων.

Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι η κάλυψη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για τους σκοπούς της δέσμευσης ή δήμευσης παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων και για τους σκοπούς εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων που πραγματοποιείται τόσο στο έδαφος της Δημοκρατίας όσο και στο έδαφος των Βάσεων.

Δηλώσεις:

Στην Ολομέλεια στις 10 Φεβρουαρίου το νομοσχέδιο για Αρχή κατά της Διαφθοράς

Στην Ολομέλεια οδηγείται την επόμενη Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου, το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς με τα περισσότερα κόμματα να τοποθετούνται στην Ολομέλεια και τους Οικολόγους – Συνεργασία Πολιτών να καταθέτουν τροπολογία για τις ανακριτικές εξουσίες της Αρχής.

Το αναθεωρημένο κείμενο παρουσιάστηκε την Τετάρτη στην Επιτροπή Νομικών για τελικές παρατηρήσεις και τοποθετήσεις. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης ενημέρωσε τους Βουλευτές ότι είχε επικοινωνία με την Πρόεδρο του Ανωτάτου και κατέθεσε πρόταση ώστε αφυπηρετήσας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατόπιν υποδείξεως του ιδίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να είναι ο Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και να αφαιρεθεί από τη σύσταση η Επίτροπος Διοικήσεως για την συμμετοχή της οποίας είχε ενστάσεις το ΑΚΕΛ.

Ο κ. Τορναρίτης διευκρίνισε ότι η πρόταση θα παρουσιαστεί από την Πρόεδρου του Ανωτάτου στο Σώμα προς έγκριση και αν δεν εγκριθεί, τότε απλά επανέρχεται η πρόνοια για συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως η οποία και θα προεδρεύει του Συμβουλίου.

Σημείωσε επίσης ότι όσον αφορά την αναφορά ότι η Βουλή διαβουλεύεται με την Υπουργό η οποία στη συνέχεια καταθέτει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κατάλογο με τα 15 άτομα προς διορισμό, αναφορά η οποία ενδεχομένως να κριθεί αντισυνταγματική, θα υπάρξει καλύτερη διατύπωση και αντί της λέξης διαβούλευσης θα εισαχθεί η λέξη ενημέρωση.

‘Όπως εξήγησε ο κ. Τορναρίτης, συστήνεται το γνωμοδοτικό το οποίο καταθέτει κατάλογο 15 ατόμων στον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Υπουργός έρχεται στην Βουλή, την ενημερώνει και συζητά μαζί της και ακολούθως πάει στο Υπουργικό «και ότι θέλουν εκεί ας κάνουν».

Ο κ. Τορναρίτης είπε ότι στην Επιτροπή ακούστηκαν οι απόψεις και παρατηρήσεις όλων και επιτέλους το κείμενο του νομοσχεδίου, ενισχυμένο με πλήρεις ερευνητικές εξουσίες, πάει στην Ολομέλεια.

«Καταλήξαμε σε ένα πανίσχυρο κείμενο και οφείλουμε όλοι να το υποστηρίξουμε για να στείλουμε και μηνύματα στη κοινωνία», είπε ο Βουλευτής.

Η Φωτεινή Τσιρίδου του ΔΗΣΥ κατέθεσε και αυτή τους προβληματισμούς της για ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητας με την αναφορά ‘διαβούλευση με την Βουλή’.

Από πλευράς ΑΚΕΛ ο Βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης επανέλαβε τη διαφωνία του κόμματός του για την συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και πρόσθεσε ότι θα τοποθετηθεί το κόμμα στην Ολομέλεια.

Ο Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ είπε ότι το κόμμα του επίσης θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια και επανέλαβε ότι η Επίτροπος δεν πρέπει να μην συμμετέχει. Είπε επίσης ότι το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι είναι καλύτερα να μην συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί, παρά να μην συμμετέχει η Επίτροπος.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ είπε ότι εγείρεται θέμα νομιμότητας της κάθε απόφασης από την κοινωνία, ακόμη και αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πει ότι δεν προτίθεται να κάνει αναφορά για την αντισυνταγματικότητα.

Από πλευράς ΕΔΕΚ ο Κωστής Ευσταθίου είπε ότι το κόμμα του από την αρχή έθεσε θέμα ότι η παρέμβαση της Βουλής είναι εξωθεσμική και αντισυνταγματική, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν δεν κάνει αναφορά ο Πρόεδρος, ενδεχομένως να κάνει αναφορά κάποιος πολίτης.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων είπε ότι έχει προβληματισμούς για την συμμετοχή ακαδημαϊκών καθώς θεωρούνται κλειστή κοινότητα και έχουν, πολλοί από αυτούς, όπως είπε, διασύνδεση με κόμματα. Είπε επίσης ότι αντιλαμβάνεται τους προβληματισμούς του ΑΚΕΛ για την Επίτροπο Διοικήσεως ωστόσο συμφωνεί με την πρόταση του Νίκου Τορναρίτη για τον Πρόεδρο του Ανωτάτου που έχει αφυπηρετήσει.

Επίσης το κόμμα θα καταθέσει τροπολογία για τις ανακριτικές εξουσίες, στη βάση των εισηγήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι αν δεν περάσει αυτή η τροπολογία τότε θα υποβληθεί δεύτερη για να αλλάξει ο τίτλος της Αρχής. «Για ένα κράτος που μαστιζόμαστε από διαφθορά έπρεπε όχι βήμα να κάνουμε, αλλά κάτι παραπάνω», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χρήστος Κληρίδης επανέλαβε τις εισηγήσεις του Συλλόγου για πλήρεις ανακριτικές εξουσίες της Αρχής στο πρότυπο της Αρχής διερεύνησης παραπόνων κατά μελών της αστυνομίας. Είπε όμως ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση με τις αυξημένες διερευνητικές εξουσίες, έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα και πρόσθεσε ότι όλα πρέπει να τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση και αν διαπιστωθούν κενά και ελλείψεις «τότε να πάμε σε αυτό που εισηγούμαστε, σε ανακριτικές εξουσίες».

Εξάλλου σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση είπε ότι το νομοσχέδιο προσεγγίζει σε κάποιο βαθμό τις θέσεις του Συλλόγου ο οποίος και χαιρετίζει τη σύσταση του γνωμοδοτικού αλλά πρέπει αυτό να απεμπλακεί στις διαδικασίες από την διαβούλευση με τη Βουλή.

Αναφέρθηκε και στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης λέγοντας ότι το Υπουργείο αναμένεται να καταθέσει τροποποιημένες εισηγήσεις και θα τοποθετηθούν όλα τα κόμματα και επανέλαβε την έκκληση να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση γιατί αυτή μπορεί να συνεπάγεται κατάρρευση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Ήδη είπε, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός και εφέσεις καθυστερούν πέραν των έξι ετών με το τίμημα να το πληρώνουν οι πολίτες.

Χαιρέτισε επίσης την πρόνοια για χρήση αγγλικής στο εμπορικό δικαστήριο και ναυτοδικείο λέγοντας ότι αυτή η πρόνοια συνάδει με χρήση αγγλικής σε εμπορικά δικαστήρια σε πλείστες των χωρών της ΕΕ (Γερμανία και Γαλλία) αλλά ο Δικηγορικός Σύλλογος διατηρεί επιφυλάξεις για τον τρόπο διατύπωσης της πρόνοιας.

Για το θέμα της αντισυνταγματικότητας εκπρόσωπος της Εισαγγελίας υπενθύμισε ότι η Εισαγγελία είχε από την αρχή πει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ακόμη και με τη λέξη διαβούλευση, εξηγώντας ότι αν κάτι τελεί υπό υποχρεωτική αίρεση, δηλαδή υποχρεώνεις την εκτελεστική εξουσία να λάβει γνώμη της Βουλής, αυτό είναι αντισυνταγματικό. Ανέφερε όμως ότι από τη στιγμή που η Βουλή είχε πει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα κάνει αναφορά, δεν μπορεί να υπάρξει πλέον άλλη τοποθέτηση από την Εισαγγελία.

Ανοίγει στην Επ. Νομικών συζήτηση για μέτρα αποσυμφόρηση αυτοκινητοδρόμων μετά από τροχαία

Συζήτηση για μέτρα απόφραξης των αυτοκινητοδρόμων μετά από τροχαία ατυχήματα, ανοίγει το επόμενο διάστημα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το θέμα είχε εγγραφεί προ δύο μηνών στην Επιτροπή από τον Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανίκο Λεωνίδου, ώστε να ζητηθεί πληροφόρηση από την Αστυνομία και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σχετικά με τις πρόνοιες και τα μέτρα για αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης, μετά από έκτακτες συνθήκες στους αυτοκινητοδρόμους.

«Προς τιμήν της Επιτροπής, αποφασίστηκε σήμερα να ξεκινήσει η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος το επόμενο χρονικό διάστημα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Λεωνίδου.

Ο ίδιος απέδωσε το φαινόμενο της συσσώρευσης κυκλοφοριακής κίνησης στην έλλειψη αστυνόμευσης και στη μη έγκαιρη παρουσία της αστυνομίας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όπως επίσης και στον κακό σχεδιασμό των αυτοκινητοδρόμων, από όπου λείπουν επαρκείς έξοδοι διαφυγής, με αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα, σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Όπως είπε ο κ. Λεωνίδου, τα σοβαρά προβλήματα που σημειώθηκαν μετά την έντονη κακοκαιρία στην Αττική Οδό στην Ελλάδα και το ενδεχόμενο εμφάνισης αντίστοιχα σοβαρών προβλημάτων και στο κυπριακό οδικό δίκτυο, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέταση του θέματος από την Επιτροπή.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στην Ολομέλεια Αρχή κατά Διαφθοράς και lobbying

Δελτίο Τύπου Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων