Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Άρθρου 3 του Συντάγματος, ώστε να παρασχεθεί δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας (Εμπορικού Δικαστηρίου, Ναυτοδικείου και ανώτερου αυτών δικαστηρίου), εάν κατά την κρίση του εν λόγω δικαστηρίου αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ύστερα από συζήτηση του όλου θέματος με το Ανώτατο Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου που υποβλήθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και από την Επιτροπή, υπέβαλαν στην τελευταία αναθεωρημένο κείμενο αυτού, στο οποίο επέφεραν αριθμό τροποποιήσεων.

Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου διαλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Περιορισμός της δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον μόνο του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου.

2. Διασαφήνιση αφενός ότι διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου περιλαμβάνει την καταχώριση αγόρευσης ή δικογράφου ή κατάθεση εγγράφου ή μαρτυρίας και αφετέρου ότι η χρήση της αγγλικής γλώσσας επιτρέπεται κατά τη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων.

3. Δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας από δικαστήριο ανώτερο του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, όταν το ανώτερο δικαστήριο εξετάζει ή ελέγχει αποφάσεις ή διατάγματα αυτών.

4. Απάλειψη της απαίτησης για αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των Βουλευτών για ψήφιση νόμου ο οποίος θα προβλέπει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας ενώπιον Εμπορικού Δικαστηρίου, Ναυτοδικείου και ανώτερου αυτών δικαστηρίου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Απριλίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

5 Μαΐου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα