Επιτροπή Νομικών: Καταπολέμηση απάτης πληρωμών πλην μετρητών και εκσυγχρονισμός σωφρονιστικού συστήματος

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι να καλύψει τη συνεργασία στα θέματα νομικής συνδρομής με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δυνάμει της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , αφ’ ενός , και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου, η οποία διέπει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιές  σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2019/713/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2011/413/ΔΕΥ, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας «ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021». Συγκεκριμένα με τον Νόμο θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, όσον αφορά στην καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμών πλην των μετρητών και διευκολύνεται η πρόληψη των αδικημάτων αυτών και η παροχή συνδρομής και στήριξης των θυμάτων.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της, αφού πρώτα κατατεθεί από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας σχετικό σημείωμα.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου, σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας είπε ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπάρχει επιθυμία να περιληφθούν και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών και πάροχοι δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό επειδή ανησύχησε τα μέλη της Επιτροπής μήπως και παραβιάζει το απόρρητο, τηλεφωνικές επικοινωνίες, συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχουν τεθεί τα ερωτήματα και οι σκέψεις των μελών της Επιτροπής και η Αρχή θα επανέλθει με σημείωμα έτσι ώστε να διασκεδάσει τους φόβους που εκφράστηκαν στην Επιτροπή.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Έρχονται νέες ρυθμίσεις για κρυπτονομίσματα

Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019

Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου σκοπός των οποίων είναι να εναρμονίσουν το σωφρονιστικό μας σύστημα με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης των ποινών και τις διεθνείς αρχές περί μεταχείρισης των κρατουμένων. Πρόκειται για ένα συστηματοποιημένο, σύγχρονο νομοθέτημα που αφορά σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το σωφρονιστικό σύστημα, δηλαδή στο νομοθετικό πλαίσιο, την υλικοτεχνική υποδομή, τη διοίκηση, τους κρατούμενους και το σωφρονιστικό προσωπικό.

Η Επιτροπή προχώρησε με την κατ’ άρθρον συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της.

Η κ. Τσιρίδου είπε ότι αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων να εξεταστεί επίσης και μια εισήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνέχεια προτάσεων νόμου, σε σχέση με την ηλεκτρονική παρακολούθηση υποδίκων, το λεγόμενο βραχιολάκι. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, είπε, αναφερόμενη στον συνωστισμό που παρατηρείται στις φυλακές.

«Υπάρχουν πρόνοιες στον Νόμο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση καταδικασθέντων, όχι όμως υποδίκων, ατόμων δηλαδή που δεν έχουν καταδικαστεί. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα, εκκρεμούσης της ποινικής διαδικασίας, να μπορέσει κάποιος να αναμένει με βραχιολάκι, ακόμα και με κατ` οίκον περιορισμό. Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή μελετά με ποιο τρόπο θα έχουμε ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για αυτή την επιλογή».

Η κ. Τσιρίδου είπε ότι την επόμενη εβδομάδα, θα μελετήσουν και τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Η Υπουργός Δικαιοσύνης θα είναι παρούσα στην  συνεδρίαση για να παρουσιάσει και να συζητήσουν τα τελικά νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, πρόσθεσε.

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων σκοπός των οποίων είναι η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, η μεταφορά στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) της δικαιοδοσίας εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου, το απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις και η δυνατότητα χρήσης πρόσθετα και της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.

Συγκεκριμένα, σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, το οποίο να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, προς επίτευξη της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών αυτών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην πορεία της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) της δικαιοδοσία εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου, που σήμερα εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως ήταν επιθυμία του τελευταίου και υποστηρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επίσης, με το νομοσχέδιο, προνοείται πλέον απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις, ενώ σήμερα στις ενδιάμεσες αποφάσεις παρέχεται έφεση υπό περιορισμούς (μόνο στις απόλυτα καθοριστικές ως προς το αποτέλεσμα τους για τα δικαιώματα των διαδίκων).

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πρόσθετα και της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της δικαιοσύνης. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης θα προνοούνται σε νόμο, του οποίου η συγκεκριμένη πρόνοια θα ψηφίζεται με ειδική πλειοψηφία.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων στην Ολομέλεια, αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που αναμένεται να υποβάλουν Βουλευτές/Βουλεύτριες.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων