Επιτροπή Νομικών: Εμπορικό δικαστήριο και Ναυτοδικείο, Οικογενειακό Δίκαιο, Ανεξάρτητη Αρχή κατά Διαφθοράς και προσβλητικές αναρτήσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. α. Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

β. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι, του πρώτου, η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου για την εκδίκαση εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, αντίστοιχα, και, του δεύτερου, η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε οι διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων να συνάδουν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του πρώτου νομοσχεδίου.

Όπως ενημέρωσε σήμερα την Επιτροπή η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου, στο νομοσχέδιο για το εμπορικό δικαστήριο θα υπάρχει διατύπωση με νομική σαφήνεια ότι δεν περιλαμβάνονται στις υποθέσεις που θα εξετάζει το δικαστήριο τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα. Τα θέματα αυτά είχαν περιληφθεί, όπως εξήγησε στο πρώτο νομοσχέδιο, ωστόσο το ίδιο το εμπορικό δικαστήριο ζήτησε να εξαιρεθούν γιατί θα δημιουργούσε καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης των σοβαρών εμπορικών υποθέσεων και αφαιρέθηκε. Με την αλλαγή όπως είπε, το θέμα της εξαίρεσης διασαφηνίζεται.

Η Υπουργός ανέφερε επίσης ότι θα προστεθούν στα προσόντα των δικαστών η πολύ καλή γνώση τόσο της ελληνικής όσο και της αγγλικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση να υπάρχει η αγγλική γλώσσα στα δικαστήρια αυτά. Πρόσθεσε ότι η αγγλική γλώσσα δεν θα καλύπτει μόνο πρωτοδίκως τα δύο δικαστήρια, αλλά θα ισχύει μέχρι να τελεσφορήσει μια απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι η Επιτροπή έφτασε σε συγκεκριμένες τελικές αποφάσεις αναφορικά με τα δύο δικαστήρια και αναμένουν το αναθεωρημένο κείμενο από το Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να προχωρήσουν στην ψήφισή του.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης σημείωσε ότι, αναμένει να ενταχθούν στα νομοσχέδια δύο θέσεις, με βασικότερη την εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών διαφορών από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, ώστε να μην εκμεταλλευτούν οι τράπεζες τη νέα συντομότερη διαδικασία που δεν έχει τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν τα επαρχιακά δικαστήρια, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα δικαιώματα των δανειοληπτών.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι, θα πρέπει να προστατευθεί η ελληνική γλώσσα, αναφέροντας ότι κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα μέσω της τροποποίησης του συντάγματος που επιχειρείται από την κυβέρνηση για να λειτουργήσει το εμποροδικείο. Είπε ότι φέρει έντονη ένσταση αφού δεν μπορεί να δικάζεται ο πολίτης σε γλώσσα ξένη από τη γλώσσα του. Χαρακτήρισε κάτι τέτοιο απαράδεκτο αναφέροντας ότι αν ζούσε ο Άγγλος Κυβερνήτης Στορς που ήθελε τη δεκαετία του 1930 να καταργήσει την ελληνική γλώσσα στην Κύπρο θα ήταν πολύ ευτυχισμένος.

2. Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, εφόσον εξυπηρετείται το συμφέρον της Δικαιοσύνης. Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα υποβληθεί αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο θα εξετάσει η Επιτροπή σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ναι από τη Βουλή για αγγλικά στα δικαστήρια

3. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου: α. για την αποτελεσματική εφαρμογή: i. ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, ii. ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΧΙ, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που αφορούν δέσμευση και δήμευση, iii. των άρθρων 7(2)(γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία κυρώθηκε με κυρωτικό νόμο∙ β. για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου» και γ. για την τροποποίηση υφιστάμενων άρθρων του βασικού νόμου για την πρακτική εφαρμογή τους.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της.

4. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου, 99Γ, το οποίο εισάγει σε αυτόν μερικώς αναδιατυπωμένα τα αδικήματα του άρθρου 149 (6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τη θέσπιση νέου περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, που προωθείται από το ΓΕΡΗΕΤ σε αντικατάσταση του ισχύοντος, και αφορούν στην αποστολή μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων, μέσω δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, προσβλητικού, άσεμνου, αισχρού ή/και απειλητικού χαρακτήρα ή/και με ψευδές περιεχόμενο, με σκοπό την πρόκληση ενόχλησης, παρενόχλησης ή και άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, χωρίς όμως να περιορίζεται το γενικό δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι, οι συγκεκριμένες πρόνοιες ήδη εφαρμόζεται στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Θα υιοθετήσουμε και εδώ πέρα αυστηρές ποινές σε όσους με ελαφρά την καρδία αποστέλλουν ένα εκφοβιστικό μήνυμα σε κάποιον ή ένα μήνυμα το οποίο τοποθετείτε σε μια κατάσταση πραγμάτων που δημιουργεί μια τρομαχτική ανησυχία στον παραλήπτη.»

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου ανέφερε πως, «η προστασία της υπόληψης του καθενός είναι επιθυμητή, δεν μπορεί όμως να προκαλέσει μία σειρά από επεμβάσεις στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης», συμπληρώνοντας πως «ο κάθε ένας άνθρωπος δικαιούται να εκφράζεται σε κόσμια πλαίσια, όσο ενοχλητική και να είναι η έκφρασή του για τα δημόσια πρόσωπα».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προνοείται το εξής:

«Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως αποστέλλει ή αναρτά σε δημόσια θέα, δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, μήνυμα ή ο,τιδήποτε άλλο, με γραπτά κείμενα ή εικονογραφήσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το οποίο είναι κατάφωρα προσβλητικό ή/και υβριστικού ή/και απειλητικού ή/και άσεμνου ή/και αισχρού χαρακτήρα κατά άλλου προσώπου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000), ή και στις δύο αυτές ποινές.»

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η οποία θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία, η Επιτροπή ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να υποβάλει περαιτέρω στοιχεία.

5. α. Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015

β. Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

γ. Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

δ. i. Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

ii. Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009

iii. Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

ε. Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

στ. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

ζ. i. Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

ii. Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999

η. i. Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

ii. Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός των προνοιών που διέπουν το οικογενειακό δίκαιο. O Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ζήτησε από  τους αρμόδιους φορείς να ομαδοποιηθούν τα νομοσχέδια, να συγκεκριμενοποιηθούν τα ζητήματα που θέτουν η Επίτροπος για το παιδί, το νεοσύστατο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, η Επίτροπος Νομοθεσίας αλλά και άλλοι φορείς και να έρθουν αναθεωρημένα εντός προθεσμίας τριών εβδομάδων ενώπιον της Επιτροπής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε ότι θα υποβάλει αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, ανέφερε πως «το οικογενειακό δίκαιο στην Κύπρο, όπως, γνωρίζετε είναι της δεκαετίας του ’90, οπότε συμφωνούμε όλοι ότι χρήζει μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού», συμπληρώνοντας πως «εκσυγχρονισμός δεν είναι το 2022 να εξαρτάται η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου σε πολιτικό δικαστήριο από τις θέσεις ή τη συμμετοχή της Εκκλησίας».

Επιπροσθέτως, ο κ. Πασιουρτίδης χαρακτήρισε τα θέματα που αφορούν τα συμφέροντα του τέκνου και τις σχέσεις μεταξύ των γονέων ως πολύ σημαντικά, σημειώνοντας πως «θα μελετήσουμε ζητήματα που θέτουν οι διάφοροι φορείς με σκοπό να οδηγηθούν τα νομοσχέδια στην ολομέλεια για ψήφιση διότι το οικογενειακό δίκαιο έχει παρέλθει στη μορφή που είναι σήμερα και θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το συντομότερο».

Τέλος, σε δηλώσεις προέβη και ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου, ο οποίος ανέφερε πως «ζητούμενο της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου είναι η γρήγορη επίλυση των θεμάτων που αφορούν κυρίως τα παιδιά και τον οικογενειακό θεσμό», τονίζοντας πως «δεν μπορούμε να ανεχόμαστε διαδικασίες τριών, τεσσάρων και πέντε χρόνων για θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν αμέσως».

Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος

Με τροπολογίες εκ μέρους του ΔΗΣΥ και της ΕΔΕΚ οδηγείται αύριο Πέμπτη για ψήφιση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς.

Όπως ανέφερε μετά το πέρας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, σύμφωνα με την τροπολογία ΔΗΣΥ-ΕΔΕΚ, το γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα υποβάλει κατάλογο δεκαπέντε (15) προσωπικοτήτων στο Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, θα παρίσταται προηγουμένως σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, την οποία θα ενημερώνει και με την οποία θα συζητά για τα πρόσωπα στα οποία έχει καταλήξει. Ακολούθως, ανέφερε, η Βουλή θα στέλνει τον κατάλογο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα προχωρεί στο διορισμό των πέντε ατόμων που θα αποτελούν την Αρχή.

Επιπρόσθετα, η ΕΔΕΚ με τροπολογία της ζητά όπως γίνει διαγραφή των προνοιών που αφορούν στην τήρηση μητρώου παραπόνων, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ερωτηθείς κατά πόσο αν η τροπολογία αυτή περάσει μπορεί να κριθεί αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, ανέφερε ότι οποιαδήποτε τροπολογία μπορεί να κριθεί ως αντισυνταγματική, ωστόσο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δηλώσει σε σύσκεψη στο Προεδρικό ότι είναι έτοιμος να σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων και δεν πρόκειται να αναπέμψει την όποια νομοθεσία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μια άλλη σημαντική εξέλιξη που υπήρξε είναι ότι ο Πρόεδρος του γνωμοδοτικού συμβουλίου θα είναι πάντα αφυπηρετήσας δικαστής το Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον οποίο θα ορίζει το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Καταθέτουμε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής μία πραγματικά, πρώτα και πάνω από όλα, Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, που κανένας μα κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι δημιουργείται ένα  γνωμοδοτικό συμβούλιο από προσωπικότητες πέρα και μακριά από κόμματα ή την οποιαδήποτε Κυβέρνηση, το οποίο θα καταθέτει κατάλογο προσωπικοτήτων στη Βουλή και η Βουλή αποστέλλει τον συγκεκριμένο κατάλογο στην Κυβέρνηση. Πρόσθεσε ότι η Αρχή πέρα του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, αξιολογικού χαρακτήρα της δράσης της θα έχει ερευνητικές της αρμοδιότητες που θα είναι ολοκληρωμένες και στον απόλυτο βαθμό.

Παράλληλα, είπε ότι η θητεία τόσο του γνωμοδοτικού συμβουλίου όσο και της Αρχής θα είναι εξαετής για να καλύπτει δύο προεδρικές θητείες, ενώ είπε ότι το γνωμοδοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από τον Πρόεδρο που θα είναι αφυπηρετήσας δικαστής του Ανωτάτου και μέλη τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών, των Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και τον Πρύτανη της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι, όσον αφορά την τροπολογία για την Αρχή κατά της Διαφοράς, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι εξυπηρετεί και διασκεδάζει τις ανησυχίες του κόμματος. Ωστόσο, ανέφερε ότι η τελική απόφαση θα δοθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής αύριο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ