Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα ψαράδων, άδεια παράκτιας αλιείας, ιδιωτικά κτηνιατρεία και φαρμακούχες ζωοτροφές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων. Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων για την εξέλιξη της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στον ποταμό Λιοπετρίου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις καθοριζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης τα αδειούχα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων τα οποία έχουν εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή και είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου.

Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και Νοσοκομείων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κτηνιατρικών ιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών και νοσοκομείων ζώων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης διαφάνηκε ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης των εν λόγω Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες όπως προβούν εκ νέου σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξεταστούν οι διαφωνίες επί των προνοιών των Κανονισμών που ηγέρθησαν στο πλαίσιο της συζήτησης.

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2028 σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν επιφυλάξεις επί των προνοιών του νομοσχεδίου και η Επιτροπή αποφάσισε όπως επανεξετάσει το εν λόγω νομοσχέδιο εντός δύο εβδομάδων, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στην αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία να διαβουλευθεί με τους εν λόγω εμπλεκόμενους φορείς.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή