Επιτροπή Γεωργίας: Εμπορία χαλλουμιού ΠΟΠ και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Γεωργικής Παραγωγής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/07/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η εμπορία του χαλλουμιού και η κατοχύρωσή του ως προϊόντος ΠΟΠ

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εμπορία του χαλλουμιού και η κατοχύρωσή του ως προϊόντος ΠΟΠ.

Ο Γιαννάκης Γαβριήλ, Βουλευτής ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπή, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη προφασίζεται διάφορες δικαιολογίες και αποφεύγει να εφαρμόσει όσα έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ για το χαλλούμι ΠΟΠ.

Επεσήμανε ότι η άρνηση της Κυβέρνησης να εφαρμόσει τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό και η απροθυμία της να συγκρουστεί με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την εμπορία του χαλλουμιού. Ακόμη, έκανε λόγο για «πάρα πολύ ανησυχητικές» πληροφορίες για καταγγελίες εναντίον της Κύπρου για μη εφαρμογή του κανονισμού ΠΟΠ.

Ο κ. Γαβριήλ κάλεσε την Κυβέρνηση να σταματήσει τις επικίνδυνες ακροβασίες στο θέμα του χαλλουμιού και να εφαρμόσει πιστά τις εθνικές νομοθεσίες και όλα όσα έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, υποδεικνύοντας ότι ανοίγει ο ασκός του Αιόλου αν δεν εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στην Γεωργική Παραγωγή

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στην Γεωργική Παραγωγή καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 («κανονισμός για την αναπαραγωγή των ζώων») που αφορά τον καθορισμό των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών όρων για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και ιπποειδών), υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους.

Επιπλέον, εισάγονται διατάξεις για την αναγνώριση Σωματείων Εκτροφέων ως Κοινωνίες Εκτροφής που διαχειρίζονται φυλές καθαρόαιμων ζώων, την έγκριση των αντίστοιχων προγραμμάτων αναπαραγωγής των ζώων αυτών καθώς τη ρύθμιση λειτουργίας τους. Πέραν των πιο πάνω, καταργούνται οι περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009 καθώς και οι 7 Κανονισμοί και τα 8 Διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών και προτείνονται βελτιώσεις που θα καταστήσουν τον Νόμο κατανοητό και εύχρηστο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2022

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες Αυτούς) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι:

(α) η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)» και

(β) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς».

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις καθοριζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης τα αδειούχο επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων, τα οποία έχουν εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή και είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Η Eπιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου στην Oλομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2022

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι:

(α) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου και

(β) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1999 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω