Επιτροπή Εσωτερικών: Εξέταση τροποποιητικών νομοσχεδίων τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/06/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσωπία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας για τις σχέσεις με Μάλτα και Κύπρο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής (Bundestag). 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν αφενός στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων και αφετέρου στην αντιμισθία των αντιδημάρχων και  

(β) η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε αφενός να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη κοινοταρχών και μελών κοινοτικών συμβουλίων και αφετέρου να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού η οποία καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών.

Η Επιτροπή προέβη σε κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων. Μεταξύ άλλων, εκφράστηκαν απόψεις και εξετάστηκαν οι πρόνοιές τους οι οποίες αφορούν στη διενέργεια δεύτερης κατανομής θέσεων δημοτικών συμβούλων, στον καθορισμό της αντιμισθίας των αντιδημάρχων, στη σύσταση προσωρινών συντονιστικών συμβουλίων τα οποία θα λειτουργούν κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι και τη σύσταση των συμπλεγμάτων υπηρεσιών κοινοτήτων και στη σύνθεση της επιτροπής διαμερίσματος σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα, η οποία θα δύναται να εκφράζει γνώμη και να διατυπώνει προτάσεις αναφορικά με ζητήματα τα οποία αφορούν στο οικείο διαμέρισμα. 

Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, καθώς και αναφορικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων και των αποβλήτων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση σε μεταγενέστερη συνεδρία της.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε