Επιτροπή Μεταφορών: Εισαγωγή θεσμού «Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ουσιαστική μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την εισαγωγή σύγχρονων ρυθμίσεων για τον τρόπο λειτουργίας των σχολών οδηγών, την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτών και των σχολών ανάλογα με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά μέσο που διαθέτουν, αντίστοιχα, την εισαγωγή του θεσμού της «Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών» και την υποχρέωση των εκπαιδευτών για δια βίου μάθηση. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρουσίασε επιγραμματικά τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, τονίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού του εν ισχύ νομοθετικού πλαισίου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, ωστόσο, τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω διαβούλευση με το αρμόδιο υπουργείο.  

Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αφού κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως προβεί σε περαιτέρω διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους φορείς, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η συμπερίληψη στον κλάδο μηχανικής επιστήμης της ειδικότητας της «Μηχανικής Περιβάλλοντος» και αύξηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου από τριάντα σε τριάντα πέντε. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων που τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως συνεχίσει με την κατ’ άθρον συζήτηση του νομοσχεδίου επί του αναθεωρημένου κειμένου που θα κατατεθεί από το αρμόδιο υπουργείο σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι στόχοι του «Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια», του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο», καθώς και των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και το «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί στο πλαίσιο της κατ’ άθρον συζήτησής του, σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα