Επιτροπή Μεταφορών: Εισαγωγή θεσμού «Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ουσιαστική μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την εισαγωγή σύγχρονων ρυθμίσεων για τον τρόπο λειτουργίας των σχολών οδηγών, την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτών και των σχολών ανάλογα με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά μέσο που διαθέτουν, αντίστοιχα, την εισαγωγή του θεσμού της «Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών» και την υποχρέωση των εκπαιδευτών για δια βίου μάθηση. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρουσίασε επιγραμματικά τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, τονίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού του εν ισχύ νομοθετικού πλαισίου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, ωστόσο, τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω διαβούλευση με το αρμόδιο υπουργείο.  

Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αφού κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως προβεί σε περαιτέρω διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους φορείς, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η συμπερίληψη στον κλάδο μηχανικής επιστήμης της ειδικότητας της «Μηχανικής Περιβάλλοντος» και αύξηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου από τριάντα σε τριάντα πέντε. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων που τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως συνεχίσει με την κατ’ άθρον συζήτηση του νομοσχεδίου επί του αναθεωρημένου κειμένου που θα κατατεθεί από το αρμόδιο υπουργείο σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι στόχοι του «Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια», του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο», καθώς και των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και το «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί στο πλαίσιο της κατ’ άθρον συζήτησής του, σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Σημαντική κερδοφορία και τεχνολογικές πρωτιές για Cyta

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €501.002.280 για τη χρήση του έτους που

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά