Επιτροπή Εργασίας: Ανάγκη ενίσχυσης προγραμμάτων ενσωμάτωσης ΑμεΑ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/09/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για την υποστήριξη των ατόμων με ψυχική αναπηρία 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για την υποστήριξη των ατόμων με ψυχική αναπηρία 

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν η ανάγκη ενίσχυσης των εν λόγω προγραμμάτων, ώστε να υποστηρίζουν επαρκώς τα άτομα με ψυχική αναπηρία, η ανάγκη περαιτέρω συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων κυβερνητικών τμημάτων, με σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το υπό αναφορά θέμα, τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας σε σχέση με την αξιολόγηση της αναπηρίας των ατόμων με ψυχική αναπηρία, καθώς και οι δράσεις και οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν προς βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αποϊδρυματοποίησή τους και διασφάλιση της πλήρους και ίσης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί περί τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και στους εμπλεκόμενους φορείς να διαβουλευθούν μεταξύ τους, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων προς επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά ζήτημα. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να έχουν δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας, πρόσωπα πέραν του 63ου έτους της ηλικίας τους που δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία. 

H Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και της λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Στην Ολομέλεια το επίδομα ασθενείας στους άνω των 63 

Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («Κανονισμός ΙΜΙ»)», με τον καθορισμό των στοιχείων των αποσπασμένων εργαζομένων που πρέπει να καταγράφονται στη σχετική κατάσταση που αποστέλλεται προς την αρμόδια αρχή από τις επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Δημοκρατίας. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, εκφράστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και της λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή