Επιτροπή Ενέργειας: Προϋπολογισμός ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρονικές πληρωμές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 23/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Τον Προϋπολογισμό του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Την παροχή πρόσθετων εξουσιών στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ώστε να δύναται να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών και να μπορεί να προαβαίνει στη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αίτηση για έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο όσον παραβαίνουν τη νομοθεσία.
  • Την αύξηση του προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής, από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).
  • Την κατάργηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, τη μεταφορά του αποθεματικού του Σχεδίου, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και την ένταξη των μελών αυτού, ως δικαιούχων στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων.

Αναλυτικά οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2022 αναμένεται να ανέλθουν σε €28.457.470 (πλέον εκτιμώμενου αποθεματικού €34,79 εκ. κατά το τέλος του 2021) εκ των οποίων:

i. €22.492.960 προέρχονται από την επιβολή του σταθερού τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,

ii. €864.480 προέρχονται από αντισταθμιστικά οφέλη,

iii. €5.100.000 από Κρατική Χορηγία που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε από το ΣΑΑ.

iv. €30 αφορούν πρόνοια για άλλα έσοδα από επενδύσεις του Ταμείου.

Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2022 ανέρχονται σε €48.809.384 και έχουν ως εξής:

i. Δαπάνες ύψους €47.408.671 για δεσμεύσεις για επιχορηγήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

Δαπάνες ύψους €24.783.671 για δεσμεύσεις του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ από Σχέδια/Συμβάσεις Επιδοτήσεων προηγούμενων χρόνων. Για τον εν λόγω υπολογισμό, εφαρμόστηκε εκτίμηση κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ («κόστος αποφυγής») ύψους €0,1009 ανά kWh στην υψηλή τάση. Σημειώνεται ότι -μεταξύ άλλων- λόγω της πανδημίας, το κόστος αποφυγής παρουσιάζει σοβαρές διακυμάνσεις και είναι αδύνατο να γίνει ασφαλής εκτίμηση (το €0,1009 αποτελεί τον μέσο όρο του κόστους αποφυγής που ίσχυε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021).

Δαπάνες ύψους €22.625.000 για δεσμεύσεις που αφορούν σε Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

ii. Δαπάνες ύψους €864.480 για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες.

iii. Λειτουργικές και Άλλες Δαπάνες ύψους €536.233.

Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε-

(α) η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να δύναται να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων, δηλαδή των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών,

(β) να παρασχεθούν εξουσίες στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με τη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αίτηση για έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την απαγόρευση επιβολής επιβαρύνσεων από τους πιο πάνω δικαιούχους για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, καθώς και άλλων διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως  Φόρων Νόμου, ώστε το μέγιστο ποσό διοικητικού  προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος  του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής να αυξηθεί από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διοικητική κύρωση που δύναται να επιβληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαιούχων πληρωμής για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου, είναι, μεταξύ άλλων η κατάργηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, η μεταφορά του αποθεματικού του Σχεδίου, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και η ένταξη των μελών αυτού, ως δικαιούχων στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η οποία καθορίζει τους κανόνες καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

Δηλώσεις:

Από το αποθεματικό θα καλυφθεί το έλλειμμα στο Ταμείο ΑΠΕ και ΕξΕ

Έλλειμμα παρουσιάζει το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ και ΕξΕ), το οποίο θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Ταμείου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που εξέτασε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, με τους Βουλευτής να τονίζουν την ανάγκη να γίνουν περισσότερα για προώθηση των ΑΠΕ και μείωση των ρύπων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε μετά το πέρας της Επιτροπής ότι το Ταμείο ΑΠΕ και ΕξΕ έχει σκοπό έχει να διασφαλίσει την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και να βοηθήσει, ώστε σταδιακά να εισέλθουμε στην πράσινη μετάβαση και πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με δαπάνες €49 εκ. και έσοδα €28 εκ. Το κενό, ανέφερε θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου.

Ο κ. Χατζηγιάννης πρόσθεσε ότι η φιλοσοφία που πρέπει να επικρατήσει σχετικά με τους πόρους του Ταμείου είναι υπέρ της επιδότησης των ΑΠΕ  τόσο για νέα σχέδια όσο και για υφιστάμενες ΑΠΕ. Σημείωσε ότι υπάρχει μια σύγχυση για το πόσα χρήματα χρησιμοποιούνται και από πού προέρχονται. Όπως είπε, υπάρχει μια πληθώρα αριθμών που αφορούν την προέλευση των χρημάτων και τη χρήση των χρημάτων και πρέπει να γίνει μια ταξινόμηση, ώστε να είναι κατανοητό ποια είναι τα ποσά που έρχονται και φεύγουν από το Ταμείο. Πρόσθεσε πώς όταν μιλούμε για ΑΠΕ δεν θα πρέπει να αγγίζουμε τα αποθεματικά οποιουδήποτε ταμείου και οργανισμού, αφού έτσι επιβραδύνεται ο ρυθμός μετάβασης στην πράσινη εποχή.

«Δεν μπορούμε να λύνουμε σήμερα προβλήματα με τα αποθεματικά για να πληρώνουμε μέσω των ρύπων τεράστια χρήματα είτε αύριο, είτε ακόμα και στους παρόντες λογαριασμούς και να τους μετακυλύουμε από εξαμηνία σε εξαμηνία», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι υποβλήθηκε εισήγηση σχετικά με την επιδότηση από το Ταμείο της παραγωγής ενέργειας με βιομάζα ώστε να καταστούν βιώσιμες οι μονάδες παραγωγής βιομάζας και να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα επεξεργασίας των λυμάτων είτε κτηνοτροφικών, είτε από αλλού. Σήμερα, είπε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας αυτών των μονάδων και κλείνουν η μια μετά την άλλη, είτε δεν γίνονται επενδύσεις. Πρόσθεσε ότι κάλεσαν το Ταμείο να ετοιμάσει σχέδιο μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βιομάζα.

Παράλληλα ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν εισπραχθεί 200 εκ. ευρώ από τη δημοπρασία των ρύπων και να χρησιμοποιούνται οπουδήποτε αλλού, εκτός από σκοπούς πράσινης μετάβασης και ότι πρέπει να παρουσιαστούν μετρήσιμα στοιχεία.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα εξέφρασε ανησυχία για τη βιωσιμότητα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕξΕ, αφού ο προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 20 εκ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από το αποθεματικό του. Τόνισε επίσης ότι αναμένουν εδώ και ένα χρόνο από το Υπουργείο Ενέργειας να παρουσιάσει στη Βουλή την πρότασή του για την οριστική λύση με τη μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης, η οποία θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου.

Πρόσθεσε ότι το συνολικό ποσό της κρατικής χορηγία στο Ταμείο από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έτη 2022-2024, που ανέρχεται στα 16,8 εκ. ευρώ θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο αν ο στόχος είναι όντως η προώθηση των ΑΠΕ.

Χαρακτήρισε επίσης ως πολύ αρνητική εξέλιξη, την απόφαση της Κυβέρνηση για μείωση των ποσών του Ταμείου για επιδοτήσεις για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΕξΕ και χορηγίες, κατά σχεδόν 5 εκ. ευρώ, αλλά και το γεγονός ότι δεν προνοείται κρατική χορηγία από τα δικαιώματα δημοπράτησης των ρύπων. Διερωτήθηκε τι έχουν γίνει τα περίπου 200 εκ. ευρώ που έχει εισπράξει μέχρι σήμερα από τους ρύπους η Κυβέρνηση και γιατί τα λεφτά αυτά δεν επιστρέφονται στους καταναλωτές.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι τόσο το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ όσο και παρόμοια Ταμεία που διαχειρίζεται η πολιτεία με νόμους, θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε και να τα ενισχύσουμε σωστά για να λειτουργούν διάφανα, δίκαια και αντικειμενικά, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, πρέπει να τηρούνται τα συμφωνηθέντα του Ταμείου αυτού με τους εκάστοτε επενδυτές και όσους έχουν υπογράψει συμβόλαια, διότι με αυτό τον τρόπο δείχνουμε τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα μας ως χωρά. Παράλληλα, είπε η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει  να διαφυλάξει τα αποθέματα του Ταμείου, με σκοπό μέρος αυτών των αποθεμάτων να επιστρέφουν είτε με περισσότερα έργα υποδομής και κοινής ωφελείας, είτε με ανταποδοτικά οφέλη πίσω στον κόσμο, δηλαδή σε όλους μας ως καταναλωτές.

Ανέφερε επίσης ότι η πολιτεία θα πρέπει να δει πιο μακριά και άλλες μεθόδους διαχείρισης μέσω του Ταμείου αυτού.

«Να δούμε έξω από το κουτί και να μην περιμένουμε μόνο όταν το Υπουργείο Ενέργειας ανοίξει σχέδια να έχει τη δυνατότητα ένας αιτητής να αποτείνεται, αλλά να μπούμε σε ένα σύστημα στο ποιος είναι πιο έτοιμος να παράξει από συστήματα των ΑΠΕ να το πράξει και οπού καλύπτεται από το Ταμείο να έχει να κερδίσει κάτι πρακτικά και εφαρμόσιμα», είπε.

Πρόταση νόμου για ηλεκτρονικές πληρωμές

Παράλληλα ο κ. Χατζηγιάννης αναφέρθηκε στην πρόταση νόμου που ετοίμασε η Επιτροπή Εμπορίου αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Όπως είπε με βάση το νόμο κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα να πληρώνει με την κάρτα του και είναι υποχρέωση του καταστήματος να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Η Επιτροπή, ανέφερε, ετοίμασε πρόταση νόμου η οποία θα προνοεί αύξηση του προστίμου σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα, ενώ θα δίνονται εξουσίες στο νόμο της Κεντρική Τράπεζας ελέγχου του δικαιώματος του καταναλωτή, διατηρώντας της απόλυτη εποπτεία στην ΚΤΚ.

Είπε ότι δεν θεωρεί ότι μπορούν να προβάλλονται νομικού χαρακτήρα προσκόμματα ώστε να μην παραχωρείται η δυνατότητα στον καταναλωτή να πληρώνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη αν και εφόσον υπάρχουν εισηγήσεις, αρχές Ιανουαρίου να ενσωματωθούν αυτές που έχουν ουσία στην πρόταση νόμου της Επιτροπής ώστε περί τα μέσα Ιανουαρίου να πάει στην Ολομέλεια. Σημείωσε παράλληλα ότι το κείμενο που θα διαμορφωθεί από την Επιτροπή έχει όλες τις προϋποθέσεις να ψηφιστεί ομόφωνα.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Από τα αποθεματικά ζωντανό το Ταμείο ΑΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα