Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/47/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά τροποποιήσεις στον χαρακτηρισμό των κατηγοριών οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου και η κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2021/1717 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφορά την επικαιροποίηση ορισμένων κωδικών κατηγορίας οχημάτων και την προσθήκη του συστήματος eCall στον κατάλογο των σημείων ελέγχου, στις μεθόδους και στην αξιολόγηση των αστοχιών στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της εν λόγω Οδηγίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Μηχανοκίνητα οχήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα