Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Οι σκοπούμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί θα επιφέρουν ειδικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2022-2023) τη μείωση του συντελεστή βαρύτητας της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης (εξέτασης) στο τέλος του Β’ τετραμήνου (2022-2023) από 40% σε 20%, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των μαθητών. 

Η μείωση του συντελεστή βαρύτητας της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης (εξέτασης) δεδομένης της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και της προσπάθειας που καταβάλλεται για στήριξη όλων των μαθητών, θα συμβάλει στη μείωση της ανησυχίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, επιτρέποντας σε όλους τους εμπλεκόμενους να επικεντρωθούν, χωρίς άγχος και περισπασμούς, στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και στη μεγιστοποίηση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Η τροποποίηση του συντελεστή βαρύτητας της γραπτής αξιολόγησης θα συνδυαστεί με σειρά πρόσθετων παιδαγωγικών και εσωτερικών μέτρων από την Αρμόδια Αρχή περιλαμβανομένης της μείωσης της εξεταστέας ύλης στο 60% της διδαχθείσας, όπως αυτή προβλέπεται στα Πλαίσια Μάθησης. 

Επιπρόσθετα, εγκαθιδρύθηκε μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής των Πλαισίων Μάθησης και των εσωτερικών διαδικασιών όσον αφορά στην εποπτεία της θεματοθέτησης και του ελέγχου του βαθμού δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων. Περαιτέρω, δόθηκαν οδηγίες για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και περιορισμό των εκδηλώσεων σε σχολικό χρόνο. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εξετάσεις τετραμήνων, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα