Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα Καπνού) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός των προτεινόμενων νέων Κανονισμών είναι η εναρμόνιση και συμμόρφωση με το άρθρο 360 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.  

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι παραγωγοί των καπνικών προϊόντων καλύπτουν το κόστος για τη συλλογή των αποβλήτων των προϊόντων τους που είναι μιας χρήσης και περιέχουν πλαστική ύλη και αυτά απορρίπτονται σε δημόσια συστήματα συλλογής, περιλαμβανομένης και της ειδικής υποδομής και της λειτουργίας της, στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ετοιμάστηκαν οι «περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα Καπνού) Κανονισμοί του 2023», οι οποίοι έχουν τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και της συναίνεσης της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα, οι κύριες διατάξεις των υπό αναφορά Κανονισμών αφορούν:  

  • Τη δημιουργία συστήματος συλλογής αποβλήτων προϊόντων καπνού με φίλτρο και τα φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού. 
  • Την υποχρέωση ενημέρωσης. 
  • Τη διαδικασία αδειοδότησης του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού. 
  • Την υποχρέωση για υποβολή ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του συλλογικού συστήματος. 
  • Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του συστήματος. 
  • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συστήματος. 
  • Τις υποχρεώσεις κατά την τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά. 
  • Την κατάρτιση Μητρώου παραγωγών προϊόντων καπνού με φίλτρο. 
  • Τους ποσοτικούς στόχους του συστήματος. 

Η εφαρμογή των προτεινόμενων Κανονισμών αναμένεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις που παράγουν ή / και εισάγουν καπνικά προϊόντα και εμπίπτουν στους εν λόγω Κανονισμούς, εφόσον καλούνται να καλύψουν (α) το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης, (β) το κόστος καθαρισμού των απορριμμάτων που προέρχονται από τα εν λόγω προϊόντα σε δημόσιους χώρους και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας αυτών, (γ) το κόστος της συλλογής (περιλαμβανομένης της υποδομής και της λειτουργίας της), μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων που απορρίπτονται σε δημόσια συστήματα συλλογής, και (δ) το κόστος συλλογής δεδομένων και υποβολής εκθέσεων.  

Παράλληλα αναμένονται περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς θα μειωθεί η άτακτη και λανθασμένη απόρριψη των εν λόγω αποβλήτων στο περιβάλλον, περιλαμβανομένου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό κατά συνέπεια θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στην ποιότητα ζωής. Επίσης, αναμένονται και νέες θέσεις εργασίας από τη δημιουργία του φορέα διαχείρισης και του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Απόβλητα, Εναρμόνιση ΕΕ, Καπνικά είδη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

8 Φεβρουαρίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα