Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Οι σκοπούμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί επιφέρουν την κατάργηση της στασιμότητας μαθητών του Γυμνασιακού κύκλου λόγω επίδοσης και την ένταξη σε Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού στο Λύκειο αναλόγως των επιδόσεων στο Γυμνάσιο. 

Με την κατάργηση της στασιμότητας αποφεύγεται το πρόσθετο διοικητικό κόστος και η απώλεια εκπαιδευτικού χρόνου για τη διεξαγωγή διαδικασιών ανεξετάσεων, όπως επίσης και η ενίοτε τεχνητή αύξηση της βαθμολογίας προκειμένου να αποφεύγεται η στασιμότητα. Θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για να αποδίδονται μέσα από τη βαθμολογία αντικειμενικά η πραγματική επίδοση και τα μαθησιακά αποτελέσματα και να διακρίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε ανώτερες τάξεις και βαθμίδες. Κατά συνέπεια θα μπορεί να οργανώνονται καλύτερα και τα μαθήματα ενίσχυσης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας που παρέχονται από τα σχολεία. 

Επιπρόσθετα, με τη συνεπαγόμενη κατάργηση και της διαδικασίας των ανεξετάσεων μαθητών αυξάνεται ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος, κατά τρόπο που μπορεί να βελτιωθούν τα χρονοδιαγράμματα διδασκαλίας και οργάνωσης του σχολικού έτους, όπως επίσης και να διατεθεί χρόνος για τη συστηματική εισαγωγή θεματικών που κρίνονται σημαντικές, όπως οι δεξιότητες τεχνολογίας και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η πολιτειότητα, οι δεξιότητες κοινωνικής ζωής και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η οδική ασφάλεια. 

Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη ρύθμιση της πρόσβασης στις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Λυκείου επιτυγχάνεται η ομαλότερη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και ο καλύτερος προσανατολισμός των μαθητών ανάλογα με τις δυνατότητες τους στην Α’ τάξη Λυκείου και στη συνέχεια στις Κατευθύνσεις Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος στασιμότητως στο Λύκειο και να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα