Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Γερανοδηγού, Ανώτερου Λιμενικού Λεμβοδηγού, Ανώτερου Λιμενοφύλακα και Ανώτερου Τεχνίτη, οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής [Κλίμακα Α8-Α9(i)] στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, ώστε στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής της η Αρχή Λιμένων Κύπρου να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρυθμιστικό ρόλο που ανέλαβε μετά την αποκρατικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθίστανται αναγκαίες, ώστε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να κατέχουν την απαιτούμενη στα σχέδια υπηρεσίας δεκαεξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία σε προηγούμενη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην κλίμακα Α7, να είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων με υποψηφίους που κατέχουν δεκαοκταετή συνολική υπηρεσία στις αμέσως προηγούμενες θέσεις. Περαιτέρω, στις προτεινόμενες τροποποιήσεις διαλαμβάνονται διευκρινιστικές τροποποιήσεις σε σχέση με τα καθήκοντα των υπό αναφορά θέσεων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αρχή Λιμένων, Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα