Ο περί Βιοτραπεζών με Στόχο την Έρευνα (Εγκαθίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2022

Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας την ανάγκη ρύθμισης της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας Βιοτραπεζών προχώρησε στην ετοιμασία του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Βιοτραπεζών με Στόχο την Έρευνα (Εγκαθίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2021», στο πλαίσιο του οποίου ρυθμίζεται η εγκαθίδρυση, λειτουργία και έλεγχος βιοτραπεζών με στόχο την έρευνα ούτως ώστε να καλυφθεί το νομικό κενό που υφίσταται από την μη ύπαρξη σχετικής με το θέμα αυτό νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σκοπός των βιοτραπεζών με στόχο την έρευνα, είναι η λήψη, συλλογή βιολογικών δειγμάτων και συνδεόμενων με αυτά δεδομένων, η διατήρηση, συντήρηση και αποθήκευση τέτοιων δειγμάτων και η ανάλυση, μελέτη και επεξεργασία τους με τρόπο που να υποβοηθούν και αναπτύσσουν την επιστημονική έρευνα στον τομέα της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την παραχώρηση άδειας εγκαθίδρυσης βιοτράπεζας για σκοπούς έρευνας από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής η οποία έχει καθοριστεί ως αρμόδια αρχή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Βιοτράπεζες, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα