Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να καθορισθεί ότι για την εγγραφή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού, με την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται, εκτός από το καθορισμένο τέλος, πρόσφατος λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο υποστατικό, στην οποία περιλαμβάνεται βεβαίωση ότι τηρούνται, πέραν των υφιστάμενων ρυθμίσεων και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ‘Υπαρξη Τίτλου Ιδιοκτησίας ή Άδειας Οικοδομής ή Πολεοδομικής Άδειας για οικιστική χρήση η οποία συνάδει με την κατηγορία του καταλύματος που δηλώνεται και πληροί τους όρους της αντίστοιχης εγκεκριμένης Άδειας Οικοδομής ή Πολεοδομικής Άδειας δυνάμει της οποίας έχει ανεγερθεί.

(β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το νομικό πρόσωπο να είναι νόμιμα εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

(γ) Σε περίπτωση δικαιούχου χρήστη , αυτός να είναι εξουσιοδοτημένος από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος.

(δ) Σε περίπτωση που το κατάλυμα δεν είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο και η ηλεκτροδότηση εξασφαλίζεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού και την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της.

Επιπρόσθετα, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2024.

Η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις για εγγραφή των καταλυμάτων τους στο υπό αναφορά Μητρώο, λόγω των δυσκολιών που εξακολουθούν να υφίστανται κατά τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων, καθώς επίσης και των δυσμενών επιπτώσεων που προέκυψαν από την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Καταλύματα, Ξενοδοχειακά, Τουρισμός

Ημερολόγιο

17 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

23 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα