Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021

Το Υπουργείο Εσωτερικών, για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης του πιο πάνω Νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της Διατηρήσεως των Αγρίων Πτηνών, ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο, με σκοπό την αναβάθμιση του καθεστώτος προστασίας του Σπιτοσπουργίτη – Στρούθου (Passer domesticus) από μη προστατευόμενο σε προστατευόμενο είδος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Χλωρίδα και Πανίδα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

18 Νοεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα