Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός για το 2023 είναι ελλειμματικός κατά €1.3 εκ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα €5.1 εκ. και να είναι αυξημένα κατά 4.3% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.2 εκ., σε σχέση με το 2022, ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €6.4 εκ. και είναι αυξημένες κατά 6.1% σε σχέση με το 2022 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.4 εκ..

Τα έτη 2024-2025 συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €1.2 εκ.., με τα έσοδα ανέρχονται στα €5 εκ. και €5.2 εκ., αντίστοιχα και τις δαπάνες στα €6.2 εκ. και €6.3 εκ., αντίστοιχα. Το έλλειμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει.

Αναλυτικά, οι δαπάνες για το 2023 έχουν ως ακολούθως:

Οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται στα €3.7 εκ., σε σχέση με €3.4 εκ. το 2022, περιλαμβανομένης πρόνοιας για εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως για το μόνιμο και για το έκτακτο προσωπικό, ύψους €0.26 εκ. και €0.1 εκ., αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο τιμαριθμικό επίδομα και στην αυξημένη πρόνοια για το Ταμείο Συντάξεως του έκτακτου προσωπικού, με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Οι Τακτικές Δαπάνες, εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού, ανέρχονται στα €2.1 εκ. και είναι αυξημένες κατά 6.4% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.01 εκ. σε σχέση με το 2022, παρουσιάζοντας διάφορες αυξομειώσεις. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζεται στη συμμετοχή του ΧΑΚ στο Target 2, λόγω της αντικατάστασης του με νέο σύστημα, καθώς και της εκκαθάρισης των συναλλαγών ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ανέρχονται στα €0.5 εκ. και είναι μειωμένες κατά 16% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.1 εκ., σε σχέση με το 2022, λόγω κυρίως της μειωμένης πρόνοιας για αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού, που αγοράστηκε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και της μηχανογράφησης των συστημάτων Κοινής Πλατφόρμας, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται αύξηση στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ, που αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος διαπραγμάτευσης αγροδιατροφικών προϊόντων και ειδικότερα για το μέρος που αφορά την παράδοση των προϊόντων και την αποθήκευση τους μέχρι την παράδοση.

Για Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €0.05 εκ. και είναι η ίδια με το 2022.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, Χρηματιστήριο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

9 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα