Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2023 Νόμος του 2022

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2023 αναμένεται να ανέλθουν σε €40.503.611 (πλέον εκτιμώμενου αποθεματικού €60.531.194 κατά το τέλος του 2022) εκ των οποίων: 

(α) €20.701.475 προέρχονται από Συμβάσεις που διατηρεί το Ταμείο με παραγωγούς ΑΠΕ [βάσει εκτίμησης κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ («κόστος αποφυγής») €0,20 ανά kWh στην υψηλή τάση], 

(β) €5.768.400 προέρχονται από την επιβολή του σταθερού τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, 

(γ) €873.716 προέρχονται από αντισταθμιστικά οφέλη, 

(δ) €13.160.000 από Κρατική Χορηγία που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε από το ΣΜ. 

(ε) €30 αφορούν πρόνοια για άλλα έσοδα. 

Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2023 ανέρχονται σε €90.559.339 και έχουν ως εξής: 

(α) Δαπάνες ύψους €89.114.390 για δεσμεύσεις για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

– Δαπάνες ύψους €3.658.390 για δεσμεύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ από Σχέδια/Συμβάσεις Επιδοτήσεων προηγούμενων χρόνων [βάσει εκτίμησης κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ («κόστος αποφυγής») €0,20 ανά kWh στην υψηλή τάση], 

– Δαπάνες ύψους €85.456.000 για δεσμεύσεις που αφορούν σε Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, εκ των οποίων €50.110.000 αφορούν σε ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας (ευάλωτες ομάδες πληθυσμού). 

(β) Δαπάνες ύψους €873.716 για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες. 

(γ) Λειτουργικές και Άλλες Δαπάνες ύψους €571.233. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα